Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

29.10.2019

Septembris läbi viidud Rääma põhikooli töötajate rahulolu-uuring näitas, et üldiselt on koolis töötavate inimeste rahulolu kõrge.

Kaubamärgi DevelopDesign esindaja Kera OÜ konsultant-koolitaja Annika Jalak küsitles linnavalitsuse tellimusel 56 Rääma põhikooli töötajat. Küsimustele vastas 48 töötajat, mis Jalaku hinnangul on üle ootuste hea tulemus. Vastamata jätnutest seitse olid õpetajad ja üks tugipersonalist.

Küsimustes kasutati väitehinnanguid vastaja töö, info liikumise, suhete ja koostöö, arenguvõimaluste, juhtkonna, direktori, kooli maine ja üldise rahulolu ning läbipõlemise kohta. Väiteid sai hinnata viiepallisüsteemis: viis tähendas „nõustun täielikult“, neli „pigem nõustun“, kolm „nii ja naa“, kaks „pigem ei nõustu“ ja üks „ei nõustu üldse“.

Küsimused tuginesid 2016/2017. aastal tehtud uuringu küsimustele, mis võimaldab kaht uuringut osaliselt kõrvutada.

„Teie hinnang Rääma põhikoolile on tubli neli,“ ütles Annika Jalak eile uuringu tulemusi Rääma põhikooli töötajatele tutvustades. „Õpetajate hinnangud on keskmisest madalamad, tugipersonali hinnangud kõrgemad.“ 

„Minu töö“ teemabloki keskmiseks hinnanguks oli 4,2. Kõrgeimaid hinnanguid andis tugipersonal (4,5), madalaimaid õpetajad (4,0) ja üle 15 aasta töötanud (3,9). Väite „mulle meeldib minu töö“ keskmine oli 4,8, väite „mind tunnustatakse tehtud töö eest“ keskmine 3,7.

Huvitav on võrrelda väite „mul on olemas kaasaegsed vahendid, et teha oma tööd hästi“ tulemusi 2016/2017. aasta küsitlusega. Siis oli keskmiseks 3,3 ja väitega täiesti nõus vaid 10% vastanutest, nüüd oli keskmiseks 3,8 ja väitega täiesti nõus 33%.

Mitmed vastajad tõstsid esile kooli ruumipuudust ja remondivajadust. „Vahetundides pole õpilastel ruumi liikumiseks, mängimiseks ja olemiseks. Vahetunnid on lärmakad, ülerahvastatud ning lastel puuduvad mängunurgad vms, kus aega sisukamalt veeta,“ kirjutas üks vastanutest.

Peamiseks infoallikaks töötajatele on kooli juhtkond (keskmine hinne 4,5), kõige vähem saadakse seda ajakirjandusest (2,4). Ka info usaldusväärsust hinnati samamoodi. Organisatsioonisiseste suhete keskmiseks hindeks oli 4,3. Väite „minu suhted juhtkonnaga on head“ keskmiseks oli 4,6, väidet „meie koolis on töörahu“ hinnati hindega 4. Võrreldes 2016/2017. aasta küsitlusega on rahulolu paranenud.

„Palju probleeme tuleneb kooli eelarvest - ei ole piisavalt raha, et palgata piisavalt tugispetsialiste, õpetajaid. Ideaalis peaks olema igal õpetajal ka abiõpetaja jne,“ kirjutas üks vastaja.

Keskmine hinnang arenguvõimalustele koolis oli 4, õpetajatel 3,8. Kõige kriitilisemad oldi oma töö suhtes tagasiside andmise kohta (keskmine 3,8, neist õpetajad 3,5 ja tugipersonal 4,3). Samuti oli keskmisest madalam hinnang väitele „koolis tuntakse huvi, kuidas uute omandatud teadmiste rakendamine edeneb“ (keskmine 3,7, neist õpetajad 3,5 ja tugipersonal 4,5).

Väite „Minu hinnangul on meie kool hästi juhitud“ keskmine hinnang oli 4,1, sealhulgas õpetajatel 3,8 ja tugipersonalil 4,7. 2016/2017. aasta küsitluses oli samasuguse küsimuse keskmine hinne 3,4, seega on hinnang paranenud. Direktori tegevust hinnati hindega 4, õpetajate keskmine oli 3,6 ja tugipersonali keskmine 4,6. „Mina tunnen, et mind õpetajana väärtustatakse ja minu tööd hinnatakse,“ kirjutas üks vastanutest. „Peaks olema järjepidevam ja nõudlikum kokkulepete ja reeglite mittetäitjate suhtes,“ leidis teine.

Keskmine hinne kooli mainele oli 4,1, õpetajatel 3,9 ja tugipersonalil 4,6. Väite „usun, et töötan meie koolis ka aastate pärast“ keskmiseks oli 4,3. „Vahepealsed paar aastat olid väga rasked ja grupp inimest kahjustas kõvasti Rääma kooli mainet. Õnneks on nad nüüdseks meie koolist lahkunud ja loodetavasti kooli hea nimi taastub kiiresti,“ kirjutas üks vastanutest.

Kolm kooli töötajat tunnistas läbipõlemist, läbipõlemisoht on kümnel vastajal. „Läbipõlemine sõltub nii inimtüübist kui keskkonnast. Eestis on ¼ harilik tulemus, Soomes antaks sellistele inimestele kuueks kuuks haigusleht,“ kommenteeris pikaajalise personalijuhtimise ja koolituskogemusega Kristel Jalak, kes uuringu läbiviimist nõustas.

Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Täht soovitas läbipõlemisohtu tunnetavatel õpetajatel haridusosakonnaga ühendust võtta, et saada individuaalset nõustamist. „Kõik, mis seal räägitakse, jääb sinna,“ julgustas ta. Täht oli rahul, et soovitused kooli juhtkonnale on vilja kandnud ja õhkkond koolis on paranenud. „Kindlasti aitas sellele kaasa näiteks hariduslike erivajadustega laste koordinaatori töölevõtmine,“ lausus ta.

Linnavalitsus analüüsib koos kooli juhtkonnaga uuringu tulemusi ja otsib võimalusi, kuidas Rääma kooli töötajate rahulolu veelgi suurendada. Remondiootel koolide pingereas on Rääma põhikool esimene.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


biojäätmete konteinerite soodusmüük

Biojäätmete konteinerite ja kiirkompostrite soodusmüük 
Kompostri müük eraisikule • Kompostri tutvustus (mõõt 115x58x58)
Konteineri müük korteriühistule 
• Kogused on piiratud, ostusoove võetakse vastu kuni kõik on müüdud
• Täpsem info

• Ostetud kompostri saab kätte 24. märtsil kl 12–13 Pärnus Raba 30a platsil. Kaasa ID-kaart! Muul ajal järeletulemiseks saab aja kokku leppida e-posti aadressil kadri.koresaar@parnu.ee.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid