Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

rukkilillReedel, 23. veebruaril linnavalitsuses ja osavallakeskustes tööaeg 8–12
Head vabariigi aastapäeva!
Vaata ka: aastapäeva tähistamine Pärnus

Pressiteated, uudised

19.11.2019

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond tuletab meelde, et ka vaba ehitustegevuse alla kuuluvate väikeehitiste, nagu näiteks aiamaja, kõrvalhoone või kuur, püstitamisel tuleb igal juhul pöörduda omavalitsuse poole.

Ehitusseadustiku järgi kuulub vaba ehitustegevuse alla elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone, mis on ehitisealuse pinnaga 0-20 ruutmeetrit ja kuni viis meetrit kõrged. Nende rajamiseks ei ole vaja ehitusprojekti ega- luba (siit ka mõiste vaba ehitustegevus), ent see ei tähenda reeglitest vaba ehitamist, kuna vaba ehitustegevus peab olema kooskõlas üldplaneeringu, detailplaneeringu ja tuleohutusnõuetega.

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppeli sõnul tõlgendavad inimesed „vaba ehitustegevuse“ mõistet oma äranägemise järgi.
„Kui ehitise jaoks ei ole selle suurusest tulenevalt tarvis taotleda ehitusluba või ehitusteatist, siis kõigi ohutusnõuete ja planeeringutega peab ehitustegevus ikkagi kooskõlas olemas. Seda, kas see nii ka on, saab hinnata omavalitsus, kellel on ülevaade konkreetses ehituspiirkonnas kehtivatest planeeringutest,“ selgitab Koppel.

Oma suva järgi ehitamine toob kaasa mitmeid probleeme. Näiteks ei osata aiamaja või kuuri rajamisel arvestada tuleohutuskujaga. Tuleohutuskuja tähendab seda, et kahe hoone vahele peab jääma vähemalt 8 meetrit. See on tuleohutuse tagamiseks vajalik distants.

Samuti ei küsita aianurka abihoonet püsti pannes naabri arvamust. Vaba ehitustegevuse puhul seda kohustust küll ei ole, ent naabri informeerimine ja temaga arvestamine hoiab ära mitmed hilisemad probleemid. „Kui rajatav hoone on viis meetrit kõrge, siis mõjutab see olulisel määral ka elu naaberkinnistul. Või kui näiteks ehitatava abihoone katuse kaldenurk on selline, et vihmavesi jookseb kõik naabri hoovi, siis on selge, et see ei ole just heanaaberlik käitumine,“ märgib Koppel.

Tuleohutuskujasse ehitamisel, mis on 4 m mõlemale poole kinnistu piirist, on vaja piirata tule levikut ehituslike abinõudega, ka juhul kui naaberkinnistu hooneid seal veel ei asu, kuid tulevikus peab ka naabritel olema võimalus ehitada samadel tingimustel.

Reeglina paigutatakse ehitised naaberkinnistust 4m kaugusele, et tagada tuleohutuseks vajalik kuja võrdsetel alustel. Naabrite vahelisel kokkuleppel ja/või täiendavate tuleohutust tagavate meetmete kasutusele võtmisel võib vastavat kuja vähendada. Sademevett ei tohi juhtida naaberkinnistutele. 

Alla 20 m2-sed vabaehitised peavad sobituma mahult ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud hoonestuslaadi ja keskkonnaga ning jääma kinnistule lubatava täisehituse ehk ehitisealuse pinna sisse.

Muinsuskaitsealal oma aeda väikehoonet ehitades tuleb kinnistuomanikul taotleda muinsuskaitseametilt selleks luba. Miljööväärtuslikul alal peab rajatav ehitis olema antud piirkonda sobiva lahendusega. Maapiirkonnas tuleb inimestele vahel üllatusena, et veekogude äärsed alad on ehituskeeluvöönd ja jõe või mere äärde ei tohi omavoliliselt isegi mitte pisikest saunamaja püsti panna.

Omavalitsusega kooskõlastamata jäänud vaba ehitustegevuse tagajärgede eest kannab vastutust kinnistuomanik. Tuleohutusnõudeid või planeeringuid mitte arvestav ehitis on ebaseaduslik. Kui puuduste kõrvaldamine on võimatu, tuleb ebaseaduslik ehitis lammutada.

Pärnu linnas tuleb selliseid juhtumeid ette paar-kolm korda aastas.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid