Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Projekti nimetus: Eakate Avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus Metsa 10, Pärnu
Projekti kood: EU38014

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 733 629 EUR
Omafinantseering: 129 464 EUR
Projekti kogumaksumus: 863 093 EUR

Projektijuht : Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 30.09.2010-31.12.2011

Projekti eesmärk: Pärnusse kaasaegse Eakate Avahoolduskeskuse loomine, kus pakutakse toimetulekut toetavaid sotsiaalteenuseid:
- sotsiaalnõustamine,
- koduhooldusteenus,
- võimalus osaleda huvialategevuses (käsitööring, laulukoor, rahvatants, ravivõimlemine jne),
- rehabilitatsiooniteenus,
- invaabivahendite laenutus,
- muud toimetulekuks vajalikud sotsiaalteenused (nt pesupesemiseteenus, saunateenus jm).

Projektist
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse 20. detsembri 2010 otsusega toetati Pärnu linna projekti „Eakate Avahoolduskeskuse rekonstrueerimine ja juurdeehitus, Metsa 10, Pärnu“. Eakate Avahoolduskeskus ehitatakse mõnda aega kasutuseta seisnud linnale kuuluvasse hoonesse aadressil Metsa 10. Olemasolevale hoonele ehitatakse juurdeehitus. Täna aadressil Tammsaare 11 asuv Eakate Avahoolduskeskus viiakse pärast uue hoone valmimist sinna täielikult üle.

Uues Eakate Avahoolduskeskuses saab oluliselt laiendada olemasoleva avahoolduskeskuse teenuste ringi, muuta paremaks pakutavate teenuste kvaliteeti ning eeldatavalt laiendada teenuste tarbijate ringi. Sellega seoses võib eeldada eakate inimeste enesehinnangu ja heaolu tõusu ning nende elukvaliteedi paranemist. Projekti elluviimine avaldab positiivset mõju linnaruumi arendamise seisukohalt, kuna rekonstrueeritakse halvas seisukorras olev kasutuseta hoone ja ehitatakse sellele juurdeehitus. Nii saab korrastatud üks linnale kuuluvatest kinnistutest.

Projekti elluviimiseks viidi läbi riigihanked, mille tulemusena sõlmiti lepingud ehitamiseks AS-ga Eston Ehitus, omanikujärelevalve teostamiseks P.P. Ehitusjärelevalve OÜ-ga ja sisustuse tellimiseks Sisustusrent OÜ-ga. Eakate Avahoolduskeskuse uus hoone avati 14. detsembril 2011

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
eakateeakate2eakate3eakate4eakate5

Projekti nimi: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine ISKE-st lähtuvate tüüpmoodulite meetme rakendamisel
Projekti kood: 09-0446/001

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati „Infoühiskonna edendamise“ meetme vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna eesmärkide elluviimiseks. Projektile eraldati toetus Riigi Infosüsteemi Ameti avatud taotlusvooru „Infosüsteemide turvalisuse tõstmine vastavalt kolmeastmelise etalonturbesüsteemi (ISKE) rakendamisega" tulemusena.
Toetussumma: 684 059 EEK
Omafinantseering: 77 954 EEK
Projekti kogumaksumus: 762 013 EEK

Projektijuht : Toomas Tomson
Projekti elluviimise aeg: 7.09.2009-6.09.2010
Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse infosüsteemide turvalisuse tõstmine

Projektist
Projekti raames hangiti uus serveri kapp ja uus infosüsteem varukoopiate tegemiseks. Projekti raames tegeldi organisatsiooni üldturvalisuse tõstmisega – koostati linnavalitsuse infoturbealane riskianalüüs ja alusmaterjalid ISKE-st lähtuva dokumentatsiooni kehtestamiseks.Töid ISKE rakendamiseks jätkatakse ka pärast projekti lõppu.

Lisainformatsioon:
Toomas Tomson
Pärnu Linnavalitsuse 
Infotehnoloogia teenistuse juhataja
444 8234
toomas.tomson[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine
Projekti kood: 2.5.0100.09-0028

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“ tingimustele
Toetussumma: 12 893 107 EEK
Omafinantseering: 3 450 699 EEK
Projekti kogumaksumus: 16 343 806 EEK

Projektijuht : Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 27.05.2008 – 30.09.2010
Projekti eesmärk: Noortele on loodud võimalused ja tingimused kvaliteetse huvihariduse omandamiseks tehnika valdkonnas ning mitmekülgseks arenguks, et toetada nende kujunemist hästi toimetulevateks ühiskonnaliikmeteks

Projektist
13. septembril 2010 avati Kooli tänav 6b aadressil Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja tehnikasuuna uus õppehoone. Huvikooli väljaarendamise esimene etapp, samal aadressil, Kooli tn 6b, realiseerus aastatel 2006-2007, kui valmis kaasaegne tööõpetusmaja osa. Täna viiakse seal läbi tööõpetuse tunde üldhariduskoolide õpilastele. Alates septembrikuust 2010 liideti huvikoolid Pärnu Loodusmaja ja Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja ning ühendatud huvikool kannab nime Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja.

Projekti „Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja infrastruktuuri väljaarendamine“ tulemusena valmis huvikoolile uus kaasaegne tehnikasuuna õppehoone pindalaga 1754 m². Hoones on ka 30 inimest mahutav multifunktsionaalne ruum laiendatud ringitöö, erinevate koolituste, kursuste, nõupidamiste ja ürituste läbiviimiseks; võimalused tööde eksponeerimiseks ja näituste korraldamiseks, garderoob, olmeruumid ning ruumid töötajatele.

Uus tehnikasuuna õppehoone oli Pärnus väga vajalik, kuna endine Pärnu Noorte Tehnikamaja tegevus toimus kolmes õppekohas ning tingimused tehnikaalase huvihariduse omandamiseks olid aegunud.

Hoone projekteeris AS Koger ja Partnerid.
Ehitustööd teostas AS YIT Ehitus.
Omanikujärelevalvet tegi FIE Enno Tammekivi.
Sisustus ja inventar telliti Sisustusrent OÜ-lt ja Alder OÜ-lt ning infotehnoloogiavahendid Datagate OÜ-lt.

Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

LTMLTM2LTM4

Projekti nimi: Kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskuse loomine (Suur-Posti 18, Pärnu)
Projekti kood: EU37007

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 134 209 EUR
Omafinantseering: 23 684 EUR
Projekti kogumaksumus: 157 893 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.04.2010-31.05.2011
Projekti eesmärk: Uue täiskasvanute päevakeskuse loomine, kus täiskasvanute varjupaiga kasutajad saavad viibida päevasel ajal. Päevakeskuses on pesemis-, toiduvalmistamise- ja teabevahendite kasutamise võimalused, koolituse läbiviimise ja nõustamise võimalused. Päevakeskuse valmimisega suurenes turvalisus ja heakord linnas.

Projektist
1. juulil 2011 avati Pärnus kodutute ja pikaajaliste töötute päevakeskus asukohaga Suur-Posti 18. Päevakeskus ehitati täiskasvanute varjupaiga vahetusse lähedusse, aadressil Suur-Posti 18 asuvale Pärnu linnale kuuluvale kinnistule. Päevakeskuse asukoht rehabilitatsiooniteenust pakkuva mittetulundusühenduse vahetus läheduses soodustab kodutute ja pikaajaliste töötute osalemist toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenusel ja tööle asumist.

Ehitus- ja rekonstrueerimistööd teostas AS Pärnu REV ja omanikujärelevalvet tegi FIE Jaan Moik. Hoone sisustamine telliti Sisustusrent OÜ-lt. 2006. aastal koostas OÜ Arcus Projekt ehitusprojekti endise katlamaja ümberehitamiseks päevakeskuseks (projekteerimine ei olnud käesoleva projekti osa ning tasuti täies ulatuses linnaeelarvest). Päevakeskuse teenuse läbiviimiseks sõlmis Pärnu Linnavalitsus lepingu MTÜ-ga Pärnu Horisont. Mittetulundusühing hakkab päevakeskuse teenust osutama vastavalt linna poolt esitatud tingimustele. Päevakeskus on avatud iga päev 10.00-18.00

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
p2evakeskusp2evakeskus2p2evakeskus3

Projekti nimi: Pärnu Rannapargi rekonstrueerimine
Projekti kood: EU31561

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 17 797 559 EEK
Omafinantseering: 3 140 746 EEK
Projekti kogumaksumus: 20 938 305 EEK

Projektijuht: Kristiina Kupper
Projekti elluviimise aeg: 24.08.2009-01.07.2010
Projekti eesmärk: Pärnu linna elanikele ning linna külastavatele turistidele on loodud atraktiivne, aasta läbi kasutatav ja turvaline keskkond vabaaja veetmiseks Pärnu Rannapargis

Projektist
20. juunil 2010. aastal avati Pärnus suures ulatuses rekonstrueeritud Rannapark. Pärnu Rannapargi rekonstrueerimisprojekt hõlmas Rannapargi ala, mis jääb Tammsaare, Lehe, Supeluse tänavate ja Ranna puiestee vahele ning Ranna puiesteest mere poole jäävat ala Lehe ja Supeluse tänavate pikenduste vahel.

Pärnu Rannapargi rajamist alustati 1882. aastal. Park on alates 1959. aastast looduskaitse all ning tuntud liigirohke pargina. Viimased rekonstrueerimistööd toimusid pargis umbes 40 aastat tagasi. Teekatted ja valgustus olid amortiseerunud, pimedusest tingituna esines kuritegevust ning pimedal ajal oli pargi kasutamine linnaelanike ja külastajate poolt vähene. Laste mänguväljak oli amortiseerunud, kuid huvi selle kasutamise vastu oli suur. Park asub kesklinna ranna kõrval ning moodustab ranna-alaga ja 2006. aastal valminud rannapromenaadiga ühtse korrastatud puhkeala.

Projekti järgi on rekonstrueeritava pargiala traditsiooniline osa jagatud teemade ja kasutuse järgi omakorda erinevateks aladeks:
- Peaväljak - see on intensiivse kasutusega väljak, kus saab suvel korraldada turupäevi, õhtuti aga intiimsemaid vabaõhukontserte. Väljaku märksõnadeks on melu ja elu. Peaväljakul asub teisaldatav kohvik.
- Kunstiväljak - ala on planeeritud erinevate kunstiinstallatsioonide esitlemise- ja toimumiskohana, kus väljapanekud pidevalt vahetuvad. Väljakul saab korraldada skulptuuride näitusi või nn land-art performance’id. Mängida saab petanqe.
- Maleväljak.
- Veeväljak - mõnus istumisala, kus saab nautida vett - udu milles on vikerkaar, kaldast kaldasse kulgevat kiire vooluga jõge ja rahulikku veepeeglit.
- Rannaväljak - koht kus turistid tutvuvad Pärnu rannaga ning on mõnus istuda või sõpradega kokku saada.
- Lasteväljak - mänguväljak erinevas vanuses lastele, turvaalusena on kasutusel erivärviline kumm.
- Piknikuala – ajalooliselt on pargis olnud suurte puude varjus privaatsed istumiskohad, mida saab ka edaspidi kasutada. Pargi lääneossa tihedalt istutatud okaspuu gruppide vahele on „peidetud“ statsionaarsed laua ja pinkidega istumisplatsikesed.

2009. aastal valmis OÜ Kivisilla poolt "Pärnu Rannapargi renoveerimise põhiprojekt", mida rahastati 2006.-2008. aastal Pärnu linnaeelarvest 352 900 krooniga ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 231 200 krooniga.

Ehitustööd teostas AS YIT Ehitus. Omanikujärelevalvet tegi FIE Jaan Moik.

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

rannapargi skeem
rannaparkrannapark2rannapark3rannapark4

Projekti nimi: Kergliiklustee rajamine Pärnu rannas Mai rajooni ja kesklinna ühendamiseks
Projekti kood: EU45611

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 407 808 EUR
Omafinantseering: 71 966 EUR
Projekti kogumaksumus: 479 774 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.06.2013 – 31.10.2013
Projekti eesmärk: Turvalise kergliikluse ühenduse tagamine kesklinna ja Mai rajooni (ja Raeküla linnaosa) vahel ning tervisespordi harrastuste ja liikuva eluviisi propageerimine

Projektist
Projekti raames ehitati Pärnu rannapromenaadi pikendusena 1,3 km pikkune ja 4 m laiune kergliiklustee. Tee üks ots on Papli ja Kanali tänavate ristumiskohas ning teine ots Papiniidu tänava pikendusel. Nii saab ühendatud Raekülast ja Mai rajoonist tulijatele kergliiklemise võimalus kesklinnaga. Projekti tulemusena avarduvad linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse. Projekti tulemusena vähendatakse autokasutamise vajadust ja Pärnu kuurorditsoon muutub atraktiivsemaks vabaaja veetmise paigaks. Ala väljaarendamine muudab väga olulisel määral linnakeskkonda atraktiivsemaks ja mõjutab positiivselt Pärnu linna mainet.

Ehitusprojekt telliti lihthanke tulemusena ettevõttelt Klotoid OÜ (2012).
Parima pakkumuse kergliiklustee ehitamiseks tegi Lemminkäinen Eesti AS, omanikujärelevalvet teostas Taalri Varahaldus AS.

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

maikerg
Ranna kergliiklustee asukoht

Projekti nimi: Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada (Jüri Jaansoni rada)
Projekti kood: EU45332

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 1 431 865 EUR
Omafinantseering: 344 100 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 775 965 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 04.03.2013-30.06.2014
Projekti eesmärk: Avaliku linnaruumi väljaarendamine ja muutmine atraktiivseks vaba aja veetmise ning sportlike harrastuste kohaks Pärnu jõe vasakkaldal; tervisespordi harrastuste ja liikuva eluviisi propageerimine ja võimaluste väljaarendamine.

Projektist
Projekti raames ehitati Pärnu jõe vasakkaldale kahe silla vahelisele alale 4 km pikkune kergliiklustee. Koos jõe paremkaldal oleva kergliiklusteega moodustab rajatav tee ca 9 km pikkuse raja, mida juba mõnda aega Jüri Jaansoni rajaks kutsutakse. Raja äärde paigaldati valgustus, jalgrattahoidjad, prügikastid ja pingid. Projekti tulemusena avardusid linnakeskkonna kasutusvõimalused, uus kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse kesklinna piirkonnas.

Kergliiklustee projekteeris Arhitekturibüroo Luhse ja Tuhal (2012).
Parima pakkumuse kergliiklustee ehitamiseks tegid ühispakkujad AS YIT Ehitus ja TREF Nord AS, omanikujärelevalvet teostas OÜ Teehoiu Partnerid.

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
jaansoniradajaansonirada3jaansonirada4jaansonirada5jaansonirada6
Fotod: Madis Sinivee

Projekti nimi: Raba tänava kergliiklustee ehitamine
Projekti kood: EU48376

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele
Toetussumma: 130 777 EUR
Omafinantseering: 23 078 EUR
Projekti kogumaksumus: 153 855 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2014 – 30.01.2015
Projekti eesmärk: Turvalise kergliikluse ühenduse tagamine Raba tänava ääres, mida kasutavad Rääma Kooli õpilased ja Männipargi Lasteaia lapsevanemad koos lastega; kergliiklusteede võrgustiku täiendamine – uus kergliiklustee ühendab Ehitajate tee ja Jaansoni raja kergliiklusteid

Projektist
Projekti raames ehitati välja uus kergliiklustee pikkusega ca 1 km, mis ühendab Ehitajate tee kergliiklusteed ja Jaansoni rada Pärnu jõe paremkaldal. Projekti tulemusena avardusid linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse Rääma linnaosas. Projekti tulemusena vähenes autokasutamise vajadus piirkonnas.

Ehitusprojekt telliti lihthanke tulemusena ettevõttelt Keskkonnaprojekt OÜ (2013).
Kergliiklustee ehitas AS TREF Nord, omanikujärelevalvet teostas OÜ Teehoiu Partnerid

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine
Projekti kood: EU46499

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele
Toetussumma: 797 900,75 EUR
Omafinantseering: 140 806,02 EUR
AS Pärnu Vesi panus vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamisel: 312 467,09
Projekti kogumaksumus: 1 251 173,80

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2013–31.05.2015
Projekti eesmärk: Endise Pärnu sõjaväelennuvälja teenindusterritooriumi maa-ala kasutusele võtmine ja sellel Loode-Pärnu tööstusala esimese väljaarendamine.

Projekti raames luuakse eeldused paremaks tegevuskeskkonnaks laienemist vajavatele ettevõtetele. Selle mõju avaldub uute töökohtade loomises, mille tulemusena paraneb ettevõtete eksportvõimekus, luuakse eeldused kvaliteetsema toodangu valmistamiseks. Tööstusala I etapi elluviimisega seoses tekib potentsiaal järgmiste ettevõtete alale asumiseks ning suureneb kohalike omavalitsuste teadlikkus ettevõtluseks vajaliku taristu rajamisest. Projekti tulemusena tekivad Pärnusse uued linnatänavad, mis tagavad ligipääsu tööstusaladele tulevatele ettevõtetele.EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Amphora avaliku vaate arendamine mugavamaks, lihtsamaks ja arusaadavamaks
Projekti kood: 1-2/14/-072

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ tingimustele
Toetussumma: 9 600 EUR
Omafinantseering: -
Projekti kogumaksumus: 9 600 EUR

Projektijuht: Kristiina Laius
Projekti elluviimise aeg: 12.12.2014-11.06.2015
Projekti eesmärk: Pärnu LV (sh kõik dokumendihaldusprogrammi Amphora kasutajad) dokumendihaldussüsteemi Amphora avaliku vaate kasutajasõbralikumaks muutmine; avaliku teabe kättesaadavuse tagamine taaskasutamist tagaval kujul avaandmetele rakendatavaid printsiipe kasutades ning opendata.ee võimalusi rakendades.

Projektist
Pärnu Linnavalitsus loob dokumendiregistris võimaluse kiirelt ja mugavalt teha oma andmed kättesaadavaks kodanikele/ettevõtjatele. Antud projekti tulemusena on kohaliku omavalitsuse avalik liides avaandmete printsiipe arvestades terviklik, ajakohane, kättesaadav ning masinloetavas formaadis allalaaditav arvestades seadusandlusest tulenevate piirangutega.

See loob eeldused osalusvõimaluste parandamiseks, suurendab inimestele kättesaadava kvaliteetse digitaalse teabe hulka. Kodanike nn „töölaud“ DHSi avaliku liidese näol peab muutuma intuitiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks, mis tagab informatsiooni kiire leitavuse ja operatiivsema andmevahetuse.

Lisainformatsioon:
Kristiina Laius
Pärnu linnavalitsuse kantselei
asjaajamis- ja haldusteenistuse juhataja
444 8230
kristiina.laius[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Tammiste kergliiklustee ehitamine
Projekti kood: EU49217

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" tingimustele (perioodi 2007-2013 projekte saab ellu viia kuni 2015. a lõpuni)
Toetussumma: 165 795 EUR
Omafinantseering: 29 258 EUR
Projekti kogumaksumus: 195 053 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 2.05.2015–31.08.2015
Projekti eesmärk: Projekti tulemusel valmib ca 1 km pikkune Tammiste kergliikklustee, mis hakkab ühendama Sauga valla Tammiste kergliiklusteed Pärnus Papiniidu silla juurde kulgevate kergliiklusteedega, aitab muuta pikemas perspektiivis Sauga valla ja Pärnu elanike liikumisharjumusi. See omakorda rahustab linnaliiklust ja säästab keskkonda.

Projektist
Projekti raames ehitatakse välja uus kergliiklustee pikkusega ca 1 km, mis ühendab Sauga valla Tammiste kergliiklusteed ja Papiniidu silla juurde kulgevaid kergliiklusteid (Liivi tee, Ehitajate tee, Jaansoni rada ja Papiniidu tn pidi ranna suunal).

Projekti tulemusena avarduvad linnakeskkonna kasutusvõimalused, loodav kergliiklustee tagab ohutu ja mugava liikumisvõimaluse Tammiste linnaosas ja soodustab Pärnu linna ja Sauga valla vahelist kergliiklust. Projekti tulemusena väheneb autokasutamise vajadust piirkonnas.

Ehitusprojekt telliti alla lihthanke piirmäära jääva hanke tulemusena ettevõttelt Teeprojektid Tiit Korn FIE (2014) ja valgustusprojekt AS-lt ELWO (2014).
Kergliiklustee ehitamiseks viidi läbi lihthange, mille tulemusena sõlmiti hankeleping AS-ga TREF Nord, omanikujärelevalvet teostab AS Taalri Varahaldus.

Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Pärnu Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks
Projekti kood: EU44974

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimustele.
Toetussumma: 5 999 998 EUR
Kaasfinantseering Haridus- ja Teadusministeeriumilt: 1 058 824 EUR
Omafinantseering: 1 203 062 EUR
Projekti kogumaksumus: 8 261 884 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 21.01.2013 – 15.10.2015
Projekti eesmärk: Projekti strateegiline eesmärk tuleneb linna arengukavast aastani 2025: Pärnu haridusruum on kvaliteetne, mitmekülgne ja kõigile elanikerühmadele kättesaadav ning vastab regiooni vajadustele ja kokkulepetele. Nimetatud strateegilise eesmärgi saavutamiseks luuakse Pärnusse Koidula Gümnaasiumi baasil kaasaegse õppekeskkonna ja –korraldusega ainult gümnaasiumiklassidega piirkondlik reaal- ja tehnoloogiasuunaga gümnaasium.

Projektist
Projekti raames luuakse Pärnu Koidula Gümnaasiumi (asub Metsa 21) baasil kaasaegse õppekeskkonna ja –korraldusega ainult gümnaasiumiklassidega piirkondlik reaal- ja tehnoloogiasuunaga riigigümnaasium. Projektiga on seotud endise Pärnu Ühisgümnaasiumi hoone (asub Mai 3) ümberkorraldamine Pärnu Mai Põhikooliks.

Projekti elluviimiseks ja lähtudes soovist tagada eraldiseisvat gümnaasiumi luues Pärnu linna ja maakonna õpilastele tänapäeva nõuetele vastav õpikeskkond, sõlmisid Haridus- ja teadusministeerium ja Pärnu linn 30.05.2013 kokkuleppe. Nimetatud kokkuleppe kohaselt hakkab Pärnu Koidula Gümnaasium alates 1.09.2015 toimima eraldiseisva riigigümnaasiumina (ilma põhikooli osata) ning Haridus- ja teadusministeerium panustab projekti elluviimisse kaasfinantseeringuga.

Pärnu linn volitas 30.05.2013 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi läbi viima projekti elluviimiseks vajalikke riigihankeid ja sõlmima hankelepinguid Pärnu Koidula Gümnaasiumi osas. Projektiga seotud Pärnu Ühisgümnaasiumi hoone osas viib riigihanked läbi ja sõlmib hankelepingud Pärnu Linnavalitsus.

Metsa 21 ja Mai 3 hoonete projekteerimistööd teostas Esplan OÜ.
Metsa 21 hoone ehitustööd teostas OÜ Nordlin Ehitus.
Metsa 21 ehituse omanikujärelevalvet teostas Vealeidja OÜ.
Metsa 21 sisustus telliti: OÜ Stigmar, Saloni Büroomööbli AS ja AS Metos.
Metsa 21 info- ja kommunikatsioonivahendid telliti: AS Datel, AS Hedengren Eesti, AS MAX 123 ja OÜ Skarcon.
Metsa 21 õppevahendid telliti: Labochema Eesti OÜ, OÜ Total Eesti ja Pillipood OÜ.
Mai 3 hoone ehitustööd teostas AS Remet.
Mai 3 ehituse omanikujärelevalvet teostas OÜ Ösel Consulting.
Mai 3 sisustus telliti: AS Intest Market.
Mai 3 aknakatted telliti: Avaeksperdid OÜ.


Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
koidula2koidula1koidula5

LINNALEHMAD ehk Pärnu linnas asuvate rannaniitude taastamine ning integreerimine linnakeskkonda

Projekti nimi: Restoration and public access of urban coastal meadow complex in Parnu town, URBANCOWS
Projekti kood: LIFE10 NAT/EE/107

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu LIFE+ rahastamisvahend
Toetussumma: 853 809 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 63 911 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 138 413 EUR

Projekti koordineeriv abisaaja: Keskkonnaamet
Projekti seotud abisaajad: Tartu Ülikool Pärnu Kolledž, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Bert Holm
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2012-31.12.2016
Projekti eesmärk: 375 ha suurusel Pärnu rannaniidu looduskaitsealal on umbes 250 ha kasutuseta, roostunud ja hooldust vajavaid poollooduslikke kooslusi, enamasti rannaniite. Projekti eesmärk on Pärnu rannaniidu looduskaitseala rannaniitude, rannikulõugaste ja erinevate kaitsealuste liikide elupaikade taastamine, niidu puhastamine roost, lõugaste puhastamine sinna kogunenud setetest, rannaniidu loodusliku veerežiimi taastamine ja kaitsealuste liikide elutingimuste parandamine.

» Projekti veebileht
» Projekti koordinaator, Keskkonnaameti spetsialist-projektijuht Bert Holm
» Vaata ka: Pärnu rannaniidu eest hoolitsevad linnalehmad


Natura 2000 - Europe's nature for you
This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe's most threatened species and habitats. All 27 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe's rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

linnalehmad

Projekti nimi: Let Us Be Active! – Social inclusion of older people through volunteering in Estonia, Latvia and Finland
Projekti kood: CB85

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „Central Baltic Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 264 006,87 EUR
Toetussumma Pärnule: 38 961,42 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 6 875,55 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 45 836,97 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Maailma Tervislike Linnade Läänemere Regiooni Büroo (Soome)
Projektijuht: Karolina Mackiewicz
Projektijuht Pärnus: Heli Kallasmaa
Projekti elluviimise aeg: mai 2015 – detsember 2016
Projekti eesmärk: Eakamad inimesed kaasata vabatahtlike töösse

Projektist
Projekti on kaasatud 4 partnerit kolmest riigist: Eestist, Lätist ja Soomest. Projekti juhib Maailma Tervislike Linnade Läänemere Regiooni Büroo (Soome), partneritena osalevad Turu Linnavalitsus (Soome), Riia Linnavalitsus (Läti) ja Pärnu Linnavalitsus.

Eakate osakaal rahvastikus suureneb. Enamus inimeste soov on olla eakana terve, õnnelik, kellegi jaoks vajalik, ümbritsetud lähedastest sõpradest jne. Tänased eakad Eestis enese kohta seda väita ei saa. Üksildus, eraldatus, vaesus põhjustab kibestumust ning tervisehädasid.

Projekti raames vahetatakse kogemusi eakate inimeste kaasamisel vabatahtlike töösse. Põhjamaades on pikaajaline traditsioon ja kogemus eakate kaasamisel vabatahtlikku tegevusse ja aktiivselt ühiskonnaelus osalemisse. Läbi käesoleva projekti on võimalus õppida sealsetest headest praktikatest, et teadvustada Eesti 60-65+ elanikkonnale, millised on alternatiivsed võimalused jätkata aktiivset elu ka peale töötamise lõpetamist. Tervetel ja sotsiaalselt aktiivsetel eakatel puudub vajadus sageli käia arsti või sotsiaaltöötaja juures, nad ei ole meditsiini- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi jaoks nii kulukad, kui oma muredega üksi jäänud vanainimesed. Lisaks võib eakatel olla ühiskonnale pakkuda väärt teadmisi ja oskuseid.

Projekti avakoosolek peeti 21. mail 2015 Turus, kus kohtusid kõik projekti koordinaatorid. Tutvustati eakate hoolekande hetkeseisu partnerlinnades, arutati projekti tegevuskava, eelarvet ning lepiti kokku esmased tööülesanded.

Projekt Facebookis

Lisainformatsioon:
Heli Kallasmaa
Pärnu Eakate Avahoolduskeskuse
juhataja
442 5753
avahoolduskeskus[at]gmail.com

letus

Projekti nimi: HANSA - Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances
Projekti kood: 110

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „Central Baltic Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 2 180 939 EUR
Toetussumma Pärnule: 131 325 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 23 175 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 154 500 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Inspiration Gotland (Rootsi)
Projektijuht: Inger Harlevi
Projektijuht Pärnus: Eda Toomsalu
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2015–31.12.2018
Projekti eesmärk: Projekti üldine eesmärk on kohalike kultuuriväärtuste arendamine ja ühiste turismi toodete väljaarendamine. Projekti otsene eesmärk on luua ühine hansalinnade turismipakett ning selle turundamine.

Projektist
Läbi projekti soovitakse Hansa pärandit rohkem esile tuua ning Hansalinnade ühtsust ja koostööd tugevdada. Piiriülene koostöö võimaldab hansalinnadel üheskoos hansapärandit väärtustada, tutvustada ja ühiseid turismitooteid välja arendada.

Projektis osalevad hansalinnad Rootsist, Lätist ja Eestist: Gotland, Pärnu, Viljandi, Cesis, Koknese, Kuldiga, Limbaži, Pargauja, Valmiera ja Vidzeme.

Projekti loodetavad tulemused:
- uued turismipaketid
- enam külastajaid hansalinnades
- turismihooaja pikenemine kultuuriturismi arendamise tulemusena
- majanduslik kasu

Lisainformatsioon:
Orvika Reilend
Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse
turismiarenduse peaspetsialist
444 8359
orvika.reilend[at]parnu.ee

hansaprojekt 01

Veebilehel kasutatakse küpsiseid