Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Nõukogu otsustas oma koosolekul 15.12.2009 toetada Pärnu Linnavalitsuse poolt esitatud projekti „ Pärnu looduskaitsealustele alleedele hoolduskava koostamine“ 484 282 krooni suuruse summaga Looduskaitse programmist. Projekti omaosalus on 89 045 krooni.

Projekti eesmärk
Pärnu on teada ja tuntud roheline linn. Pärnu paljudest alleedest on looduskaitse all 4 kokku 400 puuga. Puud on üle 100 aasta vanad. Viimaste aastakümnete tormid on nii mõnelegi puule saatuslikuks saanud ning on tekitanud materiaalset kahju. Pärnu linn soovib teha kõik, et väärtuslikud alleed säiliksid. Eestoodust lähtuvalt on vajalik puudele teostada erinevad uuringud ning koguda arvamusi, mis lõplikult aitaksid kokku kirjutada alleede hoolduskava. Hoolduskava järgides on tegevused eesmärgipärased ning võimalik planeerida paremini rahalisi vahendeid.

Ajakava
- Puude tomograafuuring veebruar –mai 2010
- Arboristi poolt teostatav puude uuring juuni – august 2010
- Uuringute tõlkimine juuni – september 2010
- Hoolduskava koostamine august - oktoober 2010
- Koolitus/avalikustamine november 2010

Tulemused
Pärnu looduskaitsealustele alleedele on koostatud hoolduskava, mille järgi tegutsedes toimuvad vajalikud hooldustööd õigel ajal, mis tagab alleede võimalikult pikaajalisuse ning samuti võimaldab paremini vajalike rahalisi vahendeid planeerida. Hoolduskava olemasolul on kavas sätestatud tööde teostamiseks võimalik rahalisi vahendeid taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

- Hoolduskava

Projekti lõpparuanne on esitatud Keskkonnainvesteeringute Keskusele detsembris 2010.

KIK logo RGB

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 15.12.2009 toetada Pärnu Linnavalitsuse poolt esitatud projekti "Kasutuseta puurkaevude likvideerimine Pärnu linnas" 125 779 krooni suuruses summas "Maakondlik, Pärnu" programmist. Projekti omaosalus 54 341 krooni.

Pärnu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2025 kohaselt tuleb kasutuseta puurkaevud tamponeerida. Enamus (5 tk) likvideeritavatest puurkaevudest on pikka aega olnud kasutuseta ning paiknevad Pärnu linna avalikult kasutatavatel haljasaladel (kolm puurkaevu paiknevad Pärnu Rannapargi territooriumil puurkaevude registri andmetel aadressidel Suvituse 9 ja Ranna pst 1 ning kaks puurkaevu paiknevad praeguse Rääma tänava ääres puurkaevude registri andmetel aadressidel Tööstuse 35 ja 39). Üks puurkaev paikneb Pärnu linna vanadekodu territooriumil aadressil Tammiste tee 1 ning selle kasutamine lõpetati 2008 aasta kevadel.

Projekti eesmärgiks on likvideerida Pärnu linna territooriumil paiknevad 6 puurkaevu, mida enam ei kasutata ning mis on põhjavee reostusohu allikateks.

Ajakava
- Hange puurkaevude likvideerija leidmiseks aprill 2010
- Puurkaevude likvideerimisprojektide koostamine: mai - juuni 2010
- Puurkaevude likvideerimine: juuni - august 2010
- Lõpparuande esitamine august 2010

Hanke puurkaevude likvideerimiseks võitis Tulundusühistu PUUR. Projekti tulemusel on koostatud puurkaevude sulgemise projektid, likvideeritud puurkaevud ning heakorrastatud puurkaevude ümbrused.

Likvideeritud on järgmised puurkaevud Pärnu linnas:
- Suvituse tn 9
- Ranna pst 1 puurkaev nr 1
- Ranna pst 1 puurkaev nr 2
- Tööstuse tn 35
- Tööstuse tn 39
- Tammiste tee 1

Projekti aruanne esitati Keskkonnainvesteeringute Keskusele 30.  august 2010.

KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu linna avaliku konteinerpargi laiendamine
Projekti kood: 3-2_11/99-5/2011

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 2812,5 EUR
Omafinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 3125 EUR

Projektijuht: Katri Sutt
Projekti elluviimise aeg: 21.11.2011 - 22.02.2012
Projekti eesmärk: Pärnu linna Jäätmekava 2009-2013 ja Jäätmehoolduseeskirja alusel jäätmete taaskasutamise osakaalu suurendamine läbi avalikuks kasutamiseks mõeldud jäätmepunktide loomise.

Projektist
Projekti käigus rajati 10 uut taaskasutatavate jäätmete kogumispunkti ja täiendati 15 olemasolevat punkti vanapaberi kogumise konteineriga. Projekti partner on OÜ Paikre, kes panustas projekti 312,5 EUR omafinantseeringu tasumisega ning paigaldas SA KIK finantseerimisel ostetud konteinerid Pärnu linna avalikuks kasutamiseks. Samuti paigaldas ettevõte kümnesse uude jäätmepunkti pakendijäätmete kogumiskonteinerid. OÜ Paikre vastutab ka nimetatud konteinerite tühjendamise eest.

Lisainformatsioon
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307

KIK logo RGB

Projekti nimi: Olev Siinmaa 130. sünniaastapäevale pühendatud konverents ja näitus
Projekti kood: S03-62/0171 ja S03-63/0254

Projekti rahastamine: Eesti Kultuurkapital (toetus eraldati Eesti Kultuurkapitali kahe erineva sihtstipendiumiga)
Toetussumma: 2000 EUR
Omafinantseering: 2250 EUR
Projekti kogumaksumus: 4250 EUR

Projektijuht: Karri Tiigisoon
Projekti elluviimise aeg: 6.06.2011–30 04.2012
Projekti eesmärk: Aastatel 1925–1944 Pärnu linnaarhitektina töötanud Olev Siinmaa loomingu väärtustamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine antud teema osas.

Projektist
Pärnu tähistas 2011. aastal 130 aasta möödumist tuntud linnaarhitekti Olev Siinmaa sünnist. Seoses sellega korraldas Pärnu Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektuurimuuseumiga O. Siinmaa meenutamiseks ning tema elu ja loomingu tutvustamiseks konverentsi ning sellega kaasneva näituse. Konverents toimus 11.11.2011 uues Pärnu Muuseumi näitusesaalis Aida tn 3. Konverentsi korraldamist toetas Eesti Kultuurkapital.

Konverentsist võttis osa üle 120 inimese. Toimus 6 ettekannet ning näituse avamine. Ettekannetega esinesid Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon, arhitekt Jaak Huimerind, Lõuna 2a villa omanik Viljo Vettik, kunstiteaduse magistrant Annika Toots, Eesti Kunstiakadeemia professor Mart Kalm, Eesti Kunstiakadeemia teadur Epp Lankots, arhitektuuriajaloolane Triin Ojari. Konverentsi avas abilinnapea Romek Kosenkranius. Konverentsi moderaator oli Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Leele Välja. Konverentsi lõpetas ja näituse avas väike teatrisketš „Brackmann ja Siimann“.

12. novembril toimus arhitekt Jaak Huimerinn’a juhendamisel ekskursioon renoveeritavasse O. Siinmaa ja A. Soansi poolt projekteeritud Lõuna 2a villasse. Pärnu Muuseumis oli üleval Eesti arhitektuurimuuseumi poolt koostatud näitus „Rannalinn, seenrõdu ja viinakapp“. Näituse kuraatorid: Mart Kalm, Sirli Naska. Kujundus: Emil Urbel, Aleksander Zverev. Lisaks viidi näituse raames Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt läbi ka haridusprogrammid koolidele. Toimus temaatiline koolinoorte viktoriin „Meie Pärnu 2011“, mille küsimused keskendusid teemadele: Brackmann ja Brackmanni valitsemisaeg Pärnus, Siinmaa ja Pärnu, 20 aastat taasiseseisvumisest  Pärnus.

kultuurkapital

Projekti nimi: Pärnu Toimetulekukooli ja Pärnu lasteaed Pillerpall akende vahetus (Rõugu 8a, Pärnu)
Projekti kood: EU39505

Projekti rahastamine: Regionaalsete Investeeringutoetuste Andmise Programm
Toetussumma: 31 956 EUR
Omafinantseering: 42 956,51 EUR
Projekti kogumaksumus: 74 912,51 EUR

Projektijuht : Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.06.2011-31.08.2011
Projekti eesmärk: Avaliku teenuse kvaliteedi parandamine. Hoone Rõugu 8a energiatõhususe tagamiseks vajalike tööde esimese etapi teostamine – täielik akende vahetus. Sellega muutuvad olulisel määral paremaks hoones asuva lasteaia ja kooli olmetingimused.

Projektist
Hoones aadressil Rõugu 8a, Pärnu asub kaks munitsipaalharidusasutust, Pärnu Toimetulekukool ja Pärnu lasteaed Pillerpall. Asutuste igapäevast tööd segas väga halb hoone seisukord. Aknad olid vajunud ja hõredad, lasid läbi tuult, vett ja külma. Paljusid aknaid ei saanud avada, kuna esines eest ärakukkumise oht. Fassaadi paneelide vahel on suured praod, kust puhub tuul läbi ja sageli suure vihmaga tekivad ruumidesse veeloigud. Kanalisatsioon on amortiseerunud.

Hoonele koostati 2010. a energiaaudit, mille raames on välja töötatud energiasäästumeetmete pakett. Käesoleva projekti raames teostati esimene etapp säästumeetmete paketist – vahetati välja hoone kõik aknad. Akende vahetamiseks viidi läbi lihtmenetlusega riigihange, mille tulemusena sõlmiti leping Aknakoda OÜ-ga. Hanke tulemusena sõlmiti samuti leping AS-ga Pärnu REV Toimetulekukoolile juurdeehituse ehitamiseks. Juurdeehitus ei olnud seotud käesoleva projektiga.

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

eas sisemin logod valgel2x1
toimetulekukooli aknadtoimetulekukooli aknad2

Projekti nimi: Pärnu Raeküla Lasteaia endise katlamajahoone lammutamine
Projekti kood: 3-2_11/104/2012

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 6420,04 EUR
Omafinantseering: 713,40 EUR
Projekti kogumaksumus: 7134 EUR

Projekti elluviimise aeg: 2.07.2012–31.08.2012
Projekti eesmärk: Maastikupilti kahjustava laguneva endise katlamajahoone lammutamine, laste turvalisuse tagamine ja lasteaia territooriumi korrastamine.

Projektist
Pärnu Raeküla Lasteaia territooriumil asub eraldiseisva hoonena alates 1999. aastast kasutuseta katlamaja. Lasteaia küttesüsteem rekonstrueeriti ning kasutuselolev katlasõlm asub lasteaiahoone keldrikorrusel. Kuna katlamaja on juba aastaid kasutuseta, siis hoone laguneb ning muutub aasta-aastalt aina ohtlikumaks. Lasteaias käib 100 last. Lapsed viibivad iga päev õueterritooriumil, kus asub lagunev ohtlik katlamaja.

Projekti raames lammutatakse endine katlamajahoone, utiliseeritakse tekkivad jäätmed ning ala korrastatakse. Projekti tulemusena on Raeküla Lasteaia territoorium lastele ohutu ning õueruumi rohkem.


KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine
Projekti kood: 3-2.6/6-2/2011

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 2374,07 EUR
Omafinantseering: 263,78 EUR
Projekti kogumaksumus: 2637,85 EUR

Projektijuht: Katri Sutt
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2011 - 31.10.2011
Projekti eesmärk: Pärnu linna elanike kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete nõuetekohane käitlemine

Projektist
Projekti käigus suunati käitlemisele Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlikud jäätmed. Projekti partneriks oli OÜ Paikre, kellele kuuluvas Paikre Sorteerimisjaamas võeti vastu, registreeriti, sorteeriti ja suunati ohtlikud jäätmed nõuetekohasele käitlusele.

Pärnu linna elanikud tõid oktoobrikuu jooksul Paikre Sorteerimisjaama aadressil Raba tn 39 kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, vanad ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid). Jäätmed registreeriti, kaaluti, sorteeriti ja suunati edasisele utiliseerimisele. Samuti suunati nõuetekohasele käitlusele ka Pärnu linna finantseerimisel 15. oktoobril toimunud ohtlike jäätmete kogumisringi käigus elanikelt kogutud ohtlikud jäätmed.

Lisainformatsioon
Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307

KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2012)
Projekti kood: 3-2_11/15-2/2012

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 2367,64 EUR
Omafinantseering: 263,07 EUR
Projekti kogumaksumus: 2630,71 EUR

Projektijuht: Katri Sutt
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2012 - 15.11.2012
Projekti eesmärk: Elanikele võimaluse tagamine kodumajapidamises tekkinud ohtlikest jäätmetest vabanemiseks ja jäätmete käitlemisele suunamine.

Projektist
Projekti käigus suunatakse käitlemisele Pärnu linna elanikelt kogutud kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed. Ohtlike jäätmete käitlemine toimub jäätmejaamas aadressil Raba tänav 39.

Lisainformatsioon
Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307

KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2013)
Projekti kood: 3-2_6/1542-1/2013

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 5477 EUR
Omafinantseering: 608,56 EUR
Projekti kogumaksumus: 6085,56 EUR

Projektijuht : Sigrit Kasemets
Projekti elluviimise aeg: 1.05.2013 - 30.09.2013 (jäätmete vastuvõtt 01.06.2013-31.08.2013)
Projekti eesmärk: Elanikele võimaluse tagamine kodumajapidamises tekkinud ohtlikest jäätmetest vabanemiseks ja jäätmete käitlemisele suunamine.

Projektist
Projekti käigus suunatakse käitlemisele Pärnu linna elanikelt kogutud kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed. Ohtlike jäätmete käitlemine toimub jäätmejaamas aadressil Raba tänav 39 ja Põlendmaa prügilas Paikuse vallas.

Lisainformatsioon
Sigrit Kasemets
Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee

KIK logo RGB

Projekti nimi: Vanapargi alleel 2015. a hooldustööde läbiviimine
Projekti kood: 10242

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 18 317,88 EUR
Omafinantseering: 2035,32 EUR
Projekti kogumaksumus: 20 353,20 EUR

Projektijuht: Terje Prisk
Projekti elluviimise aeg: 1.09.2015-31.10.2015
Projekti eesmärk: Pärnu kaitsealuste alleede hoolduskava 2014-2020 kohane Vanapargi allee uuendamine.

Projektist
Vastavalt Pärnu kaitsealuste alleede hoolduskavale aastatel 2014-2020 on 2015.a. Vanapargi alleel vajalik teostada allee uuendamise esimene etapp, mille käigus likvideeritakse terve allee pikkuses sisemiste (sõidu- ja kõnnitee vaheliste) ridade puud, juuritakse kännud ning asendatakse kasvupinnas. Mahavõtmisele kuulub 48 puud, juurimist vajab 69 kändu ning haljasribadel tuleb juurimise-järgselt teostada haljasribade amortiseerunud pinnase koorimine kogu nende ulatuses ning 40 cm sügavuselt (külmaseene (Armillaria spp.) olemasolu).

Vanapargi allee asub Pärnu kesklinnas väga intensiivselt kasutataval alal, mistõttu tuleb tagada liiklejate ohutus.

Lisainformatsioon
Terje Prisk
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna
haljastuse spetsialist
444 8308
terje.prisk[at]lv.parnu.ee

KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu Toimetulekukooli õueala kujundamine arendavaks õpikeskkonnaks I etapp
Projekti kood: EU45359

Projekti rahastamine: Regionaalsete Investeeringutoetuste andmise programm
Toetussumma: 31 949,23 EUR
Omafinantseering: 20 082,77 EUR
Kaasfinantseering (MTÜ Pärnu Toimetulekukooli Toetajate Ühing): 1015,2 EUR
Projekti kogumaksumus: 53 047,2 EUR

Projektijuht: Mirje Auksmann
Projekti elluviimise aeg: 1.06.2013-31.10.2013
Projekti eesmärk: Kaasaja nõuetele vastava turvalise õpikeskkonna loomine Pärnu linnas. Projekti tulemusena tagatakse vajalikud arenguvõimalused sügava puudega lastele.

Projektist
Pärnu Toimetulekukoolis õpivad mõõduka, raske ja sügava vaimu- ja/või liitpuudega õpilased, kes vajavad arendavat õpikeskkonda nii siseruumides kui õuealal. Olemasolev õueala ei vasta kooli vajadustele ning alal tuleb teostada ulatuslikke ümberkorraldusi. Lähtudes laste vajadustest on seatud eesmärgiks luua turvaline õpikeskkond, mis vastaks tingimustele: loov, multifunktsionaalne, esteetiline, arendav, aasta läbi funktsioneeriv. Õueala on planeeritud kasutamiseks 7-20 a vanuses erivajadustega Toimetulekukooli õpilastele nii õppeeesmärgil kui puhkealana.

Ala kujundamisel on arvestatud liikumiseks ratastooli kasutatavate liikumispuuetega õpilaste vajadustega. Planeeritav Pärnu Toimetulekukooli õueala tekitab olulisemalt lapsesõbralikuma õpikeskkonna, annab lastele võimaluse mängida koos teistega ja samas pakub valikut, kus iga laps saab leida sobivaid väljakutseid ja tunda saavutust. Projekti tegevuste tulemusena muutub Pärnu Toimetulekukooli õueala korrastatuks, paigaldatakse 11 mõõduka, raske ja sügava vaimu- ja/või liitpuudega lastele sobivat atraktsiooni ja õuesõppeks vajalik varjualune, pargipingid, jalgrattahoidja, prügikast, teostatakse pinnakattetööd.

Tööde tellimiseks viidi läbi lihtmenetlusega riigihange, mille tulemusena sõlmiti ehitustööde leping LVeix Ehitus OÜ-ga. Mullatööd teostas SKM Haljastus OÜ ja omanikujärelevalvet teostas FIE Enno Tammekivi.

Lisainformatsioon
Mirje Auksmann
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguprojektide koordinaator
444 8357
mirje.auksmann[at]lv.parnu.ee

eas sisemin logod valgel2x1
toimetulekukooli ouealatoimetulekukooli oueala2

Projekti nimi: Pärnu Rannapargi dendroloogilise hinnangu ja hoolduskava koostamine
Projekti kood: 9809

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 9126 EUR
Omafinantseering: 1014 EUR
Projekti kogumaksumus: 10 140 EUR

Projektijuht: Terje Prisk
Projekti elluviimise aeg: 1.07.2015-31.01.2016
Projekti eesmärk: Pärnu Rannapargi hoolduskava koostamine

Projektist
Pärnu Rannapargis teostatakse dendroloogiline inventuur olemasoleva puistu olukorra kohta üksikpuude ning põõsaste ja põõsagruppide kaupa. Tuginedes inventuuril saadud andmetele koostatakse Pärnu Rannapargi hoolduskava, mis peab sõnastama pargi hoolduse eesmärgi ning olema aluseks hooldustööde tegemisel ja rahastamisel. Hoolduskavaga tuleb tagada kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine.

Lisainformatsioon
Terje Prisk
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna
haljastuse spetsialist
444 8308
terje.prisk[at]lv.parnu.ee

KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu kaitsealustel alleedel (Kuninga, Pühavaimu, Ringi, Vanapargi) 2014. a hooldustööde läbiviimine
Projekti kood: 3-2_7/498-1/2014

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 21 448,80 EUR
Omafinantseering: 2383,20 EUR
Projekti kogumaksumus: 23 832 EUR

Projektijuht : Kadri Kõresaar
Projekti elluviimise aeg: 1.07.2014-01.12.2014
Projekti eesmärk Pärnu kesklinna alleede puud on ohutud ning heas tervislikus seisukorras - elujõulised ja hooldatud.

Projektist
Projekti raames viiakse läbi Kuninga, Pühavaimu, Ringi ja Vanapargi alleedel hooldustööd vastavalt Pärnu kaitsealuste alleede hoolduskavale aastatel 2014-2020.

Hooldustööde käigus eemaldatakse alleedelt ohtlikud puud ning kasvamajäävatele puudele teostatakse hoolduslõikus. Nelja allee peale võetakse käesoleval aastal kokku maha 40 puud ning hoolduslõikus teostatakse 429 puule, stabiliseerimissüsteemi saab 3 alleepuud.

Lisainformatsioon
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna
haljastuse spetsialist
444 8308

KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu linna elanikelt kogutud ohtlike jäätmete käitlemine (2015)
Projekti kood: 3-2_6/1374-3/2014

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 10 843,65 EUR
Omafinantseering: 1204,85 EUR
Projekti kogumaksumus: 12 048,50 EUR

Projektijuht: Sigrit Kasemets
Projekti elluviimise aeg: märts 2015 kuni november 2015 (jäätmete vastuvõtt 01.04.2015 kuni 31.10.2015)
Projekti eesmärk: Elanikele võimaluse tagamine kodumajapidamises tekkinud ohtlikest jäätmetest sh asbestist/eterniidist vabanemiseks ja jäätmete käitlemisele suunamine.

Projektist
Projekti käigus suunatakse käitlemisele Pärnu linna elanikelt kogutud kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed. Ohtlike jäätmete käitlemine toimub jäätmejaamas aadressil Raba tänav 39 ja Põlendmaa prügilas (asbestijäätmed) Paikuse vallas.

Lisainformatsioon
Sigrit Kasemets
Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee

KIK logo RGB

Projekti nimi: Pärnu linnas Rehepapi T1 kinnistul paikneva endise sõjaväehoone (juhtimis-keskuse) lammutamine
Projekti kood: 10058

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 15 262,20 EUR
Omafinantseering: 1695,80 EUR
Projekti kogumaksumus: 16 958 EUR

Projektijuht: Sigrit Kasemets
Projekti elluviimise aeg: 1.07.2015-31.08.2015
Projekti eesmärk: Ohtliku ja kasutuseta seisva hoone lammutamine ning lekkinud ohtlike jäätmete eemaldamine Loode-Pärnu tööstusalal

Projektist
Rehepapi T1 kinnistul paiknev sõjaväehoone paikneb Loode-Pärnu tööstusalal ja sellele on vaba ligipääs. Hoone on osaliselt amortiseerunud (trepid lagunenud, kommunikatsioonid lõhutud) ning on ohtlik. Projekti raames lammutatakse kasutuna seisev ja kõrvalistele isikutele ohtlik ehitis ning kõrvaldatakse tekkinud jäätmed nõuetekohaselt. Pärast hoone lammutamist jätkatakse Rehepapi tänava ehitusega.

Lisainformatsioon
Sigrit Kasemets
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee

KIK logo RGB

Veebilehel kasutatakse küpsiseid