Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Liivi teed ja Paide mnt ühendav kergliiklusteeeaselreg
Projekti kood: EU50162

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng” meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” tegevuste „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 97 919,15 EUR
Omafinantseering: 17 279,85 EUR
Projekti kogumaksumus: 115 199 EUR

Projektijuht: Sirje Allmaa
Projekti elluviimise aeg: 30.06.2016 – 30.06.2017
Projekti eesmärk: Pärnu kesklinna ja Paikuse valla vahel tagatud head kergliiklustee võimalused


Projektist
Projekti raames ehitatakse uus kergliiklustee koos valgustusega Videviku tänavale. Ca 0,7 km pikkune kergliiklustee ühendab Liivi tee ja Paide maantee, millega luuakse ühendus ning tagatakse head kergliiklustee võimalused Paikuse valla ja Pärnu linna vahel.

Projekti tulemusena avardub linnakeskkonna kasutusvõimalus, loodav kergliiklustee tagab ohutu ning mugava liikumisvõimaluse Pärnu linna ja Paikuse valla vahel.
Ehitusprojekt telliti alla lihthanke piirmäära jääva hanke tulemusena ettevõttelt OÜ Teehoiu Partnerid.

Kergliiklustee ehitamiseks viidi läbi lihthange, mille tulemusena sõlmiti hankeleping ühispakkujate MKM Infra OÜ ja Nordlin Ehitus OÜ-ga.
Omanikujärelevalvet teostab P. P.  Ehitusjärelevalve OÜ.


Lisainformatsioon:
Sirje Allmaa
Pärnu Linnavalitsuse 
arenguprojektide koordinaator
444 8357
sirje.allmaa[at]lv.parnu.ee 

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste ja protsesside analüüsi läbiviimine

Projekti kood: 2014-2020.12.03.16-0080

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Haldusvõimekus” meetme „Avalike teenuste pakkumuse arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tingimustele
Toetussumma:  32 300 EUR
Omafinantseering: 5 700 EUR (kohustuslik), 2 622,40 EUR (projekti maksumust ületav)
Projekti kogumaksumus: 40 622,40 EUR

Projektijuht: Tiina Roht
Projekti elluviimise aeg: 22.08.2016 kuni 01.03.2017

Projekti eesmärk: Pärnu Linnavalitsuse avalike teenuste protsesside kaardistamine ja analüüs.

Projekti tulemusena tekib:
1. ülevaade organisatsiooni efektiivsusest teenuste osutamisel (sh teenustele protsesside tunnuste määramine ja teenuskaartide koostamine; protsesside kaardistus; teenuste ja infosüsteemide seoste tuvastamine; tegevustes vajalike vastutuste, pädevuste ja rollide piiritlemine; protsesside jaotamine klassidesse, teenuste kasutamise sageduse ja sesoonsuse ülevaade; kogu Eesti olemasoleva olukorra ülevaade KOV-ide teenuste arendamise ja lahenduste kasutamise kohta),
2. teenuste ümberkorraldamise plaan, mis peab hõlmama visiooni IKT tõhusama rakendamise kohta, hinnatud avalikud teenused, tuvastatud kiired võidud (sh tegevuste automatiseerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside optimeerimisvõimaluste tuvastamine; protsesside eest vastutavate isikute tuvastamine; protsessi tegevuste ajakulu määramine ning tegevusmahtude hindamine; tegevustele kuluva aja mõõtmine, sh tööaja kaardistus; lahknevusanalüüs ning probleemide prioretiseerimine),
3. organisatsiooni teadmine kitsaskohtadest ja sellest, mida on vaja muuta, et avalikke teenuseid paremini pakkuda,
4. prototüüp ühe teenuse pakkumiseks, kasutades IKT lahendusi.

Lisainformatsioon:
Tiina Roht
Pärnu Linnavalitsuse linnasektretär
444 8222
tiina.roht[at]lv.parnu.eeEL Regionaalarengu Fond horisontaalne


Loode-Pärnu tööstusala II etapi tänavavõrgu rajamine
Projekti kood: EU50100

Projekti rahastamine:  Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tingimustele
Toetussumma: 1 646 754,30 EUR
Omafinantseering: 290 603,70 EUR
Mitteabikõlbulik osa: 483 623 EUR

Projekti kogumaksumus: 2 420 981EUR

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 29.02.2016 – 28.02.2019

Projekti eesmärk Pärnu elu - ja töökeskkond on atraktiivne. Välja on arendatud uus terviklik ettevõtluskeskkond. Tagatud piirkonna head ühendused kõigi Pärnu põhi teedevõrkudega. Tagatakse kvaliteetsed ligipääsud nii elamupiirkonna - kui ka põhimaanteega.

Projektist
Loode-Pärnu tööstusala on endise sõjaväelennuvälja teenindusteerritoorium, mis oli suletud ala. Loode-Pärnu arenduspiirkond hõlmab nii tööstus-, ärimaad kui ka kahte uut elamupiirkonda.

2013. aastal käivitati Loode-Pärnu I etapp ning ehitati ettevõtluskeskkonna jaoks vajalik infrastruktuur. 2015. aastal on I etapi tööd lõpetatud.
Loode-Pärnu II etapiga arendatakse välja terviklik atraktiivne tööstusala piirkond. Projekti raames luuakse vajalik ligipääs ja tehniline infrastruktuur 21 kinnistule, mille kogu pindala on 191 444 m2. Ühendatakse Pärlimõisa tee Voorimehe tänavaga, Pärlimõisa tänav Ankru tänavaga, mis omakorda loob paremad ühendused Vana-Sauga tänavaga.


Lisaks mitteabikõlbuliku osana ehitatakse välja ettevõtjatele vajalik vee- ja kanalisüsteemid. Loodud on kvaliteetne ning ettevõtjale atraktiivne ettevõtluspiirkond. Tööstusala sidustatakse piirkonda ümbritseva elamupiirkondadega (jalg- ja jalgrattateede kaudu) ning lahendatakse ära teedevõrk. Arendatav tööstusala on kompaktne ning kergesti ligipääsetav nii klientidele kui ka tarnijatele."Keskkonnakeemia laboris" õppeprogrammid Pärnu Linna 8. ja 9. klassi õpilastele
Projekti kood: 3-2_2/59KIK logo RGB27-1/2016

Projekti rahastamine: Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 12 890 EUR
Omafinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 12 890 EUR

Projektijuht: Virve Laube
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2016–12.04.2018

Projekti eesmärk: pakkuda Pärnu linna 8. ja 9. klassi õpilastele võimalust saada osa praktilisest õppetööst PERNOVA Loodusmaja keskkonnakeemia laboris. Õppetöö tulemusena suureneb õpilaste konkurentsivõime olümpiaadi tulemuslikkuses ning laienevad õpilase üldoskused antud aine valdkonnas. Suurenevad ja kinnistuvad teadmised läbi praktiliste tegevuste.

Projektist
Projekti raames viiakse läbi keskkonnakeemia laboris õppepraktikumid, mille käigus sooritatakse ettevalmistatud praktilise loomuga keskkonnakatseid.

Projektis osalevad Pärnu koolid: Tammsaare kooli 8 ja 9 klass, Ülejõe kooli 8 ja 9 klass, Raeküla kooli 8 ja 9 klass, Toimetulekukooli 8 ja 9 klass, Täiskasvanute Gümnaasiumi 8 ja 9 klass, Sütevaka humanitaargümnaasiumi 8 ja 9 klass.

Lisainformatsioon
Virve Laube
Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna
Üldhariduse peaspetsialist
444 8256
virve.laube[]atlv.parnu.ee

IR BSR logo EU supplement horizontal 500pix

NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region (Uuenduslikud lahendused linnadestekkivate ja Läänemerre juhitavate ohtlike ainete heidete vähendamiseks)

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi „INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020“ vahenditest
Projekti kogumaksumus: 715 081,05 EUR
Toetussumma Pärnule: 80 574,90 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)

Pärnu linna kaasfinantseering: 14 219,10 EUR
Projekti kogumaksumus Pärnule: 94 794 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Stockholmi linn
Projektijuht: Tonie Wickman
Projektijuht Pärnus: 

Projekti elluviimise aeg: 1.03.2016–28.02.2019
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on demonstreerida võimalusi, kuidas omavalitsused saavad vähendada Läänemerre sattuvate prioriteetsete ohtlike ainete ja teiste saasteainete hulka linnapiirkondades.

Projektist
Ohtlikke aineid leidub praktiliselt igas sünteetilises aines, nt kosmeetikatoodetes, kodukeemias, riietes, kodutekstiilides, ehitusmaterjalides, ravimites jne. Seetõttu satub igast kodumajapidamisest, teenindusasutuses ja tootmisettevõttest vette ohtlikke aineid. Reoveepuhastusprotsess ei suuda enamikke ohtlikke aineid (nt raskemetalle ja nende ühendeid, antibiootikumide jääke jpm) veest eraldada, mistõttu satuvad need loodusesse, kus need kogunevad veeorganismides ning jõuavad lõpuks ringiga inimeste toidulauale. Kuna reoveepuhastusprotsessis ohtlike ainete eemaldamine on ülimalt keeruline ja väga kallis, on vajalik tõsta elanike ja ettevõtete teadlikkust ning parandada käitumisharjumusi.

Projekti raames arendatakse uuenduslikke juhtimisstrateegiaid, et vähendada ohtlike ainete heitkoguseid Läänemerre ning väärtustada omavalitsustes rohelist mõttelaadi ja rohelist majandust. Tehakse kindlaks ohtlike ainete allikad ning rakendatakse otseseid meetmeid heidete vähendamiseks. Projekti tähtsateks aspektideks on kohalike sidusrühmade kaasamine ja elanike teadlikkuse tõstmine. Partner-omavalitsustest saavad eeskujulikud näited ohtlike ainete heidete ohjamisel ja rohelise elukeskkonna tagamisel Läänemere piirkonnas. Teavitatakse kohalikke elanikke ja ettevõtjaid keskkonda sattuda võivatest ohtlikest ainetest ning ohtlike ainete kasutamise piiramisest kodumajapidamistes ja ettevõtetes.

Koostöös AS-ga Pärnu Vesi selgitatakse välja Pärnu piirkonnas olulisemad ohtlikud ained, mille heitkoguseid on esmatähtis vähendada ning töötatakse välja konkreetne tegevusplaan Pärnu piirkonna jaoks vähendamaks Pärnu lahte juhitavate ohtlike ainete heitkoguseid.

Projekti tulemused:
- Teadlikkuse kasv ohtlike ainete allikatest omavalituse töötajate, juhtide ja elanike seas;
- Konkreetsed plaanid ennetamaks ohtlike ainete jõudmist veekeskkonda;
- Kohaliku omavalitsuse teadlik tegevus keskkonnareostuste ennetamisel, roheline mõtteviis;
- Koostöö erinevate tasandite vahel keskkonnareostuste ennetamisel.

» Kemikaalide tegevuskava 2019-2020
» Infoleht: Ohtlikest ainetest vaba lasteaed
» Ajakiri keskkonnasõbrale
» Vaata ka: Mõtle, mida tarbid!

Projektis osaleb 18 partnerit Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt ja Eestist, sh Pärnu linn ja AS Pärnu Vesi.


30. Rahvusvaheliste Hansapäevade Majanduskonverents „Hansa + turism = Hansaturism“
Projekti kood: EU30478

Projekti rahastamine: Norra – EMP Regionaalarengu toetusskeem
Toetussumma: 165 405 EEK
Omafinantseering: 110 271 EEK
Projekti kogumaksumus: 275 676 EEK

Projektijuht : Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2009 – 31.10.2010
Projekti eesmärk: Eesti ja teiste (rahvusvaheliste) hansalinnade vaheliste ärikontaktide soodustamine ning ettevõtjate vahelise koostöö tõhustamine; konkurentsivõime tõstmise eesmärgil hansaturismialaste kogemuste vahetamine.

Projektist
Projekt viidi ellu Pärnus 2010. aastal toimunud 30. Rahvusvaheliste Hansapäevade raames. Majanduskonverents keskendus hansaturismi teemale ja kutsus hansapäevadel osalejaid arutama selle üle, kuidas väärtustada ja jäädvustada hansalinnade kultuuripärandit ning siduda seda teemat turismi arenguga.

Konverentsil tõstatati küsimus hansaturismiettevõtjate võrgustiku vajadusest ja selle käivitamise võimalustest. Aruteludel selgus, et kui ajalooline hansavõrgustik oli esmalt kaupmeeste, seejärel gildide ja alles siis linnade ühendus, siis saamaks hansaturismi arengule vajaliku hoo ja sisu, tuleks mõnes mõttes ajaloolise hansavõrgustiku kujunemise protsess tagurpidi pöörata – linnade võrgustikust vastavate turismikatusorganisatsioonide koostöövõrgustikuks ja ettevõtete koostöökoosluseks.

Projekti olulisim tulemus on tugevema koostöövõrgustiku tekkimine Hansa võrgustikku kuuluvate ettevõtjate vahel ning avaliku sektori vahel, kes otseselt vastutavad piirkonna ettevõtluse arengu eest. Majanduskonverentsi tulemusena sündisid ühiste projektide ideed, mida üheskoos ellu viiakse.


Lisainformatsioon
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse 
arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

HUAKK partnerid 2014 01


HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm


Projekti rahastamine: Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

Toetussumma Pärnule: 73 131,97 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 19 382,17 EUR
Projekti kogumaksumus: 475 333,14

Projekti juhtpartner: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Projekti partnerid: Pärnu Linnavalitsus, MTÜ VitaTiim, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Urban Style
Projektijuht: Marit Kannelmäe-Geerts
Projekti elluviimise aeg: 1.02.2014–30.04.2016
Projekti eesmärk: Huvihariduse ja huvitegevuse võimalused riskinoortele kättesaadavamaks muutunud ning loodud tingimused ja toimivad lahendused riskinoorte süsteemseks kaasamiseks ja osalemiseks huvihariduses.


Projektist
Projekti tegevused viiakse ellu järgmistes põhisuundades:
1) Huvikoolide võimekuse suurendamine riskinoorte süsteemseks kaasamiseks huviringidesse sh koolitustegevused ja kovisioon huvikoolide töötajatele ning õppevara igapäevatöö toetamiseks; olemasolevate ja uute õppevormide ja –meetodite arendamine huvikoolides
2) Riskinoorte kaasamine huviringidesse. Pärnu kaasab riskinoori huvikooli tavagruppidesse, moodustab HEV õpilastele ja LÕK õpilastele väikegrupid ja võimaldab erivajadustega noortele individuaalõpet huvikoolis. Tugispetsialistide kaasabil jõuab riskinoor huvikooli.
3) Huvitegevuse propageerimine uute (prioriteetsete) sihtgruppide kaasamise eesmärgil. Lisaks noortele peetakse teavitustegevustes silmas lapsevanemaid, õpetajaid ning teisi riskinoortega töötavaid spetsialiste.

Programmist „Riskilapsed ja –noored“
Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.


EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Pärnu HUKK- AP tegevused 01.02.2014–31.12.2015
- Projekti tulemused
- Projekti tulemuste ja mõju-uuring
Lisainformatsioon:
- Programmi veebileht
- MÕF - mitteformaalne.ee
- Euroopa Noorte huvihariduse blogi
- Facebook

Pärnu poolne projektijuht
Pärnu linnavalitsuse noorsoonõunik


pohja balti mobiilsusprogramm

Ülikoolide kolledžite ja kohalike omavalitsuste koostööprojekt „Co-operational patterns between regional university colleges and local municipalities”

Projekti kood: PA-GRO-311

Projekti rahastamine: Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN). Projekti rahastatakse programmist „Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2012“
Toetussumma: 10 000 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 356 EUR
Projekti kogumaksumus: 14 285 EUR

Projekti juhtpartner: Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
Projekti partnerid: Haapsalu, Kohtla-Järve, Narva, Viljandi ja Pärnu linnad, Tartu Ülikooli Pärnu, Narva kolledžid ja Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa ja Kuressaare kolledžid ning Tallinna Ülikooli Haapsalu ja Rakvere kolledžid
Projektijuht : Mari Kerde
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2012-31.12.2012
Projekti eesmärk: Kohalike omavalitsuste ja regioonides asuvate ülikoolide kolledžite koostöö edendamine, Põhjamaade kogemustest õppimine.

Projektist
Projekti kaasatakse Eesti regionaalsed ülikoolide kolledžid ja kohalikud omavalitsused, kus need kolledžid asuvad. Projekti raames arutatakse võimalusi, kuidas tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste ja regionaalsete kolledžite vahel, kuidas kasutada parimal viisil akadeemilist ressurssi ja võimekust kohaliku elu arendamisel. Eesmärgiga õppida Põhjamaade kogemustest, külastatakse projekti raames kolledžilinnu Taanis ja Norras. Toimuvad õppereisid Haderslevi kampusesse Taanis ja Steinkjeri kampusesse Norras.


Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist osalevad projektis Henn Vallimäe ja Kandela Õun ning Pärnu Linnavalitsusest osaleb Anneli Lepp.

Lisainformatsioon:
Mari Kerde
projektijuht
472 0351
mari.kerde[at]hk.tlu.ee

pohja balti mobiilsusprogramm
Majandussidemete loomine Eesti, Rootsi ja Soome ettevõtete vahel (Establishing economic links with Ostrobotnia)
Projekti kood: BI-GRO-258

Projekti rahastamine: Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN). Projekti rahastatakse programmist „Nordic-Baltic Mobility Programme for Business and Industry 2012“
Toetussumma: 6226,19 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 294,70 EUR
Projekti kogumaksumus: 8894,55 EUR
Projekti juhtpartner: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)
Projekti partnerid: 10 ettevõtjat, Pärnu linn
Projektijuht : Katrin Alliku
Projekti elluviimise aeg: 1.09.2012 - 31.10.2012
Projekti eesmärk: Ettevõtjatevaheliste kontaktide loomine ja koostöö algatamine

Projektist
Projekti raames külastasid Pärnu metalli, elektroonika, IT ja energeetika ettevõtted 19.-21. septembril 2012 Soomes Tampere metalli ja elektroonika allhankemessi, seejärel sõpruslinna Vaasa ettevõtteid.

Vaasa Energiatehnoloogia Kompetentsikeskus tutvustas rakendamisvõimalusi ootavat veeküttelahendust. Selgus, et Pärnu ettevõtetel on võimalus osutada soomlaste energiaklastri firmadele töövõttu. Selleks pakkus lahkesti abikätt sealne Ettevõtluse Arenduskeskus. Külastati äsja valminud Vaasa tuuleparki, kus energiat tootis Vaasas toodetud tuulegeneraator. Külastati energiahiidu Wärtsiläs, kus selgus, et maailma meredel sõitva iga kolmanda laeva mootoril on osake pärnakate panust: alamkooste toodab Scanfil. Vaasa vee-ettevõttest hakkab järjest rohkem saama energiafirma, sest roiskveest toodetakse käärimise tulemusena biogaasi.


PEAK kutsuti osalema kavandatavasse riikidevahelisse “Life +” projekti, et töötada välja vesikütte ja -jahutuse kombineeritud rakendusi. 6.-7. novembril 2012 toimus visiit Rootsi. Teisel pool Botnia lahte asub Vaasa sõpruslinn Umeå. 40 aastat tagasi 24 000 elanikuga asumist on praeguseks saanud 116 000 inimesega linnaregioon, kusjuures elanikest 34 000 on tudengid. See on märk rahvusvahelise ülikooli tähtsusest, mis teeb linna edukaks hoolimata selle asendist külmadel laiuskraadidel.


Umeås oli märgata mastaapset ehitustegevust, sest aastal 2014 on Umeå koos Riiaga Euroopa kultuuripealinn. Ülikool teeb aktiivset koostööd ettevõtetega, aidates kaasa teadmistepõhise majandusstruktuuri kujunemisele. Pärnu IT-firmad leidsid Rootsis eest mõttekaaslased, keda loodetavasti võib kohata juba veebruaris 2013 Eestis “Garage 48”eelüritusel, kus plaanitakse leida tööstusettevõtete tegevust efektiivsemaks muutvaid tarkvaraarenduslikke lahendusi. Umeås külastati Jaapani kontserni Komatsu metsamasinatehast.


Lisainformatsioon:
Katrin Alliku
projektijuht
444 8362
katrin.alliku[at]lv.parnu.ee

PEAK logo 14032006logo pos

WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

Projekti rahastamine: EU Health Programme
Toetussumma Pärnu tegevustele: 6000 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 0 EUR

Projekti juhtpartner: WHO Euroopa tervislike linnade võrgustik
Projekti partnerid: Kuopio (Soome), Brighton-and-Hove (Ühendkuningriik), Coimbra (Portugal), Pärnu
Projekti elluviimise aeg: 2011-2012
Projekti eesmärk: Tervislikke eluviise toetava elamisväärse linnakeskkonna loomine ja liikuva eluviisi propageerimine.

Projektist
WHO poolt on välja töötatud HEAT veebirakendus (health ecconomic assessment tools), mille abil on võimalik hinnata majanduslikku kasu, mis tuleneb regulaarsest jalgrattakasutuse kasvust tingitud vähenenud riskist suremusele.

Projekti raames viidi läbi jalgratturite loendus ja lühiküsitlus, mille eesmärk oli selgitada välja jalgrattateede kasutamise sagedus ja elanike jalgratta kasutamise harjumused. Koostati aruanne, milles käsitleti lisaks uuringu tulemustele jalgrattateede arendamise ja jalgrattakasutuse suurenemisest tulenevat majanduslikku kasu vastavalt HEAT rakendusele. Viidi läbi uuringu tulemuste tutvustused ja jalgrattakasutust propageeriv üritus.

Info projekti kohta WHO Euroopa võrgustiku kodulehel.


el sotsiaalfond horisontaal
Ettevõtlik pärnakas

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljakuulutatud ettevõtlikkusprojektide konkursi raames (Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programm)
Toetussumma: 4500 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2900 EUR

Projekti partnerite osalus: 1000 EUR Swedbank AS, 1033 EUR Pärnu Maavalitsus
Projekti kogumaksumus: 9433 EUR

Projekti elluviija: Pärnu Linnavalitsus
Projekti partnerid: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Pärnu Maavalitsus, Swedbank AS
Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 24.10.2011 - 31.05.2012
Projekti eesmärk: Piirkonna ettevõtlikkuse arendamine

Projektist
Projekti raames soodustatakse ettevõtlike ja uuendusmeelsete hoiakute kujunemist läbi koolitusprogrammide ja teadlikkuse tõstmise. Tõuseb motivatsioon oma ideid avaldada ning ellu viia. Projekti raames viiakse läbi konkurss „Ettevõtlik Pärnakas“ ja koolitused. Konkursi võitnud parima äriplaani autor või autorid saavad oma idee elluviimiseks 3000 eurot.

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse
arenguteenistuse juhataja
444 8359
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

Projekti nimi: Avaliku halduse ja õigusloome kvaliteedi tõstmine osalevates omavalitsusüksustes

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastati Rahandusministri määruse „Prioriteese suuna „Suurem haldusvõimekus” meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” alusel
Toetussumma Pärnule: 648 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 114 EUR

Projekti juhtpartner: Tallinna Linnavalitsus
Projekti partnerid: Tartu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Evelyn Tohvri
Projekti elluviimise aeg: 01.05.2011-31.12.2011
Projekti eesmärk: Osalevate kohalike omavalitsuste koostöö ja parima praktika väljaselgitamine õiguse valdkonnas; teadmiste ja kogemuste vahetamine osalejate vahel inimõiguste ja põhivabaduste kaitse valdkonnas ning enesekorraldusõiguse järgimisel ja riigihangete teostamisel.

Projektist
Projekti raames viidi läbi 2 ühist seminari:
- I seminar oktoobris 2011 "Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse halduse teostamisel ning KOVi enesekorraldusõigus"
- II seminar detsembris 2011 „Riigihankealane parim praktika“.

Pärnu Linnavalitsusest osales projektis 5 juristi.

Lisainformatsioon:
Evelin Talviste
Pärnu linnavalitsuse kantselei
jurist
444 8229
evelin.talviste[at]lv.parnu.ee

el sotsiaalfond horisontaal

el sotsiaalfond horisontaal
Sotsiaalhoolekande valdkonna täiendkoolituse süsteemi terviklik arendamine
Projekti kood: 1.1.0801.10-0017

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Haridus- ja teadusministri määruse „Meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord“ alusel
Pärnu linna kaasfinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 127 778,60 EUR

Projekti juhtpartner: Tallinna Pedagoogiline Seminar (TPS)
Projekti partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Pärnu Linnavalitsus
Koostööd tehakse lisaks 29 organisatsiooni ja asutusega üle Eesti
Projektijuht : Jaan Urb
Projekti elluviimise aeg: 11.10.2010 - 10.10.2012
Projekti eesmärk: Tõsta sotsiaalhoolekande valdkonnas täienduskoolituse taset ja arendada välja terviklik täienduskoolituste süsteem.

Projektist
Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnast osalevad projektis lastekaitse peaspetsialist Irene Peterson ja kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi.
Info projekti kohta TPS kodulehel

Lisainformatsioon:
Jaan Urb
projektijuht
Cumulus Consulting OÜ
5565 2383
jaan.urb[at]cumulus.ee

el sotsiaalfond horisontaal
Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööle

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri“ alusel
Toetussumma: 146 691 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 4100 EUR
Projekti kogumaksumus: 163 091 EUR

Projekti juhtpartner: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)
Projekti partnerid: Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Aktiviseerimiskeskus Tulevik, Pärnumaa Kodukant, Eesti Töötukassa ja Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Eha Paas
Projekti elluviimise aeg: 1.08.2011-30.06.2012
Projekti eesmärk: Pikaajaliste töötute noorte (16-24a) ja heitunute sotsiaalse tõrjutuse vähenemine, töötute valmisoleku tõus aktiivsetes tööturumeetmetes osalemiseks, tööharjumuse taastumine, mis soodustab noorte tööturule naasmist.

Projektist
Projekt on suunatud 16-24 aastastele töötutele, kes on olnud tööta kuus kuud või kauem, pakkudes 40 noorele võimaluse tulla kodust välja ja osaleda kogukonnatöös, saada tööpraktikat ja koolitust, läbi tööklubides osalemise leida motivatsiooni ja saada teadmisi tööturul hakkamasaamiseks.

Lisainformatsioon:
Eha Paas
projektijuht
517 0214
hakkajad[at]peak.eeEL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 3
Projekti kood: EU41427

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused jakord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks

Toetussumma: 76 923 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 28 935 EUR
Projekti kogumaksumus: 109 891 EUR

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projekti partnerid Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Liis Talv
Projekti elluviimise aeg: 01.10.2011-31.03.2013
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Soome, Venemaa, Rootsi, Läti).

Projektist
Projekti raames korraldati turundusüritusi- ja kampaaniaid, osaleti välismessidel, valmistati infokandjaid ja jaotusmaterjale ning toimus veebiarendus ja e-turundus. Turundustegevusega tutvustati Pärnumaad atraktiivse turismisihtkohana. Turundusvahenditena ja -tegevustes kasutati Pärnumaa eripäral põhinevaid tooteid ning madalhooaja pakkumist.


Lisainformatsioon:
Liis Talv
SA Pärnumaa Turism
projektijuht
447 3000
liis.talv[at]parnumaa.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid