Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Projekti nimi: Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 2
Projekti kood: EU35350

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi urundustegevuste toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks.
Toetussumma: 70 283 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 15 741 EUR
Projekti kogumaksumus: 100 405 EUR

Projekti elluviija: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Birgit Kaasik / Gristel Leetma
Projekti elluviimise aeg: 01.06.2010 - 31.05.2011
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Soome, Venemaa, Rootsi, Läti)

Projektist
Projekti raames viidi läbi turundusüritusi- ja kampaaniaid, osaleti välismessidel, koostati jaotusmaterjale, toimus veebiarendus ja e-turundus. Turundustegevusega tutvustati Pärnumaad atraktiivse turismisihtkohana.

Vaata videot: Pärnu. Colourful cultural life

Lisainformatsioon:
Pärnu linnavalitsuse turismi vanemspetsialist
444 8359

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: Pärnumaa turismiturundusprojekt nr 1
Projekti kood: EU30084

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati meetme „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks.
Toetussumma: 1 500 000 EEK
Pärnu linna kaasfinantseering: 480 000 EEK
Projekti kogumaksumus: 2 222 000 EEK

Projekti juhtpartner: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Katrin Jaaska
Projekti elluviimise aeg: 13.02.2009-14.02.2010
Projekti eesmärk: Pärnumaa kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine Pärnumaa jaoks olulistel välissihtturgudel (Läti, Leedu, Venemaa, Rootsi)

Projektist
Projekti raames viidi läbi turundustegevused välissihtturgudel, arvestades Pärnumaa eripära. Pärnumaad tutvustati atraktiivse turismisihtkohana. Ellu viidi erinevaid turundusüritusi ja –kampaaniaid (Peterburi metrookampaania, Pärnut tutvustav päev Riia), osaleti välismessidel, anti välja uued infokandjad ja jaotusmaterjalid (turismikaardid, toodete ja teenuste kataloogid), reisikorraldajad viidi tootetutvustusreisidele ja ajakirjanikud pressireisidele, arendati veebi- ja e-turundust (valmis Pärnumaa ühtne turismiportaal www.visitparnu.com, videoklipid, e-uudiskirjad).

Lisainformatsioon:
Pärnu Linnavalitsuse turismi vanemspetsialist
444 8359

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne
turismiturundus1

turismiturundus1 2

Projekti nimi: Pärnumaa sihtkoha turundamise klaster
Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond

Projekti rahastati meetme „Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord“ vahenditest, mis on kehtestatud „Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013“ ja sellest tuleneva „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ eesmärkide elluviimiseks
Toetussumma: 277 200 EEK
Pärnu linna kaasfinantseering: 3 900 EEK
Projekti kogumaksumus: 369 600 EEK

Projekti elluviija: SA Pärnumaa Turism
Projektijuht: Kaire Ilus
Projekti elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2010
Projekti eesmärk: Pärnumaa turismiasjaliste koostöö suurendamine, piirkonna turundamiseks vajaliku strateegia ja konkreetse tegevuskava väljatöötamine

Projektist
Pärnu linn ja maakond on Eestis turistide sihtkoht nr 2 peale Tallinna ja seetõttu Eesti üks olulisemaid turismisihtkohti. Turistide teenindamisega on otseselt või kaudselt seotud väga erinevad majandusharud, näiteks majutusasutused, raviasutused, kaubandus, toiduainetööstus ja põllumajandus, käsitöö, osaliselt tootmine (läbi kaubanduse müüdavate esemete) jne.

Pärnumaa puhke- ja turismimajanduse edasise arengu võtmeküsimusteks on turismiasjaliste ühine arusaam maakonnast kui tervikust, tahe pakkuda aastaringi maakonna külastajatele meeldejäävaid külastuselamusi ning teadmised ja suutlikkus koordineeritud koostöös puhke- ja turismimajandust planeerida, arendada, turundada. Kuurorti arendamisega on pidevalt tegeletud, aga Pärnumaa sihtkoha turundamise klastri algatuse tingis kõiki turismiasjalisi kaasav vähene sisuline koostöö turismipiirkonna kui terviku arendamisel.

Turismiasjalised on maakonna/regiooni külastajatele tooteid ja teenuseid pakkuvad ettevõtted, turistidele kultuuri-, spordi-, vaba aja veetmise jm üritusi pakkuvad asutused, turistide teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri haldajad, kohalikud omavalitsused ja kõik teised asutused/isikud, kelle tegevuse tulemust tarbivad arvestataval hulgal turistid või kes saavad olulist otsest/kaudset tulu tänu turistidele.

Projekti raames lepiti kokku konkreetsed koostööprojektid ja edasised tegevused, töötati välja Elamuskuurordi klastri strateegia aastateks 2011-2014. Projekt lõppes 2010.aasta lõpus, kuid koostöö turismiasjaliste vahel toimib edasi. Edaspidi on kavas esitada klastri põhitaotlus ning kokkulepitud tegevuste elluviimine põhiklastri projekti raames.


Lisainformatsioon:
Kaire Ilus
SA Pärnumaa Turism juht
447 3000
kaire.ilus[at]parnumaa.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

Projekti nimi: AGORA 2.0 – Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity

Projekti rahastamine: Osaliselt rahastab Euroopa Liit (Euroopa Regionaalarengu Fond ning Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument) - Läänemere piirkonna programm 2007-2013
Toetussumma: 2 157 320 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2 879 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 834 050 EUR

Projekti elluviija: Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie/. Pärnu osaleb läbi SA Pärnumaa Turism (viimane on MTÜ Lääne-Eesti Turism liige)
Projektijuht: Prof Dr Wilhelm Steingrube (Universität Greifswald)/, Aivi Telvik (MTÜ Lääne-Eesti Turism)
Projekti elluviimise aeg: 17.09.2009-16.12.2012
Projekti eesmärk: Läänemere regiooni ühise identiteedi tugevdamine, toetudes rikkale looduslikule- ja kultuuripärandile.

Projektist
AGORA 2.0 projekti on kaasatud 23 partnerit kõigist Läänemere-äärsetest Euroopa Liidu riikidest. Pärnu osaleb projektis läbi sihtasutuse Pärnumaa Turism, mis omakorda osaleb projektis läbi MTÜ Lääne-Eesti Turism. Pärnu osaleb projekti tegevustest ühiste messikülastuste raames.

agoraagora3agora2

Projekti nimi: Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi teostatavusuuring (Coastal Flood Warning System for the Baltic Sea)

Projekti rahastamine: Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency – ESA)
Toetussumma: 200 000 EUR
Omafinantseering: 0 EUR
Projekti kogumaksumus: 200 000 EUR

Projektijuht : Sven Veskioja
Projekti elluviimise aeg: Jaanuar 2012 - aprill 2013
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on viia läbi teostatavusuuring Läänemere rannikuala üleujutuste hoiatussüsteemi loomiseks. Loodav süsteem kasutab maksimaalselt ära olemasolevaid kosmosetehnoloogiaid: Maa kaugseiret, positsioneerimist ning satelliitsidet. Süsteem kasutab veetaseme ennustamise mudeli sisendina Maa kaugseire satelliitide andmeid, GNSS signaali veetaseme reaalajaliseks mõõtmiseks poide abil ja satelliitsidet info vahetamiseks hädaolukordades, mil maapealne side ei tööta.

Projektist
Projekti tulemusena valmib lõppkasutajale kergesti arusaadav modelleeritud kaardisituatsioon veepiiri asukohast järgmise 48 tunni jooksul. Süsteem on kasutatav elanike, kohalike omavalitsuste ja päästeteenistusele. Koostatakse dokumentatsioon kasutajanõuete, uurimisseisu, süsteemi arhitektuuri ja tehnilise disaini ning jätkusuutlikkuse kohta. Projekti käigus luuakse süsteemi tehnilised komponendid, mille integratsioon ja lõplik juurutamine saab olema jätkuprojektide sisuks.

Projekti toetas ESA, süsteemi töötas välja AS Regio koostöös Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudiga ning Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudiga.

Projekti käigus tehtud analüüsid ning rakenduse prototüübi katsetused näitasid, et loodava süsteemi kontseptsioon on jätkusuutlik ning lõppkasutajatele vajalik. 24. aprillil 2013 toimunud lõpp-koosolekul Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) kosmoseuuringute ja -tehnoloogia keskuses (ESTEC) tutvustati projekti tulemeid, mille järel avaldati toetust projektiga jätkamiseks. Lähiaja plaanideks on leida riigisisest toetust ja finantseeringut projekti järgmisele etapile.

Lisainformatsioon
Sven Veskioja
projektijuht
AS Regio
5330 9425
sven.veskioja[at]regio.ee
9efc340d5d

Projekti nimi: Learning 2.0 - Collaborative learning in the Age of Web 2.0
Projekti kood: 2011-1-NO1-COM13-03294-2

Projekti rahastamine: Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmi Lifelong Learning Programme COMENIUS (Alamprogramm Comenius Regio) vahenditest
Toetussumma: 34 332 EUR (s.o. toetuse osa Pärnu tegevustele)
Pärnu linna kaasfinantseering: 5 444 EUR
Projekti kogumaksumus: 39 776 EUR (s.o. kogumaksumus Pärnu tegevuste osas)

Projekti juhtpartner: Buskerudi Maakond (Norra)
Projektijuht : Kirsti Slettevoll
Projekti juhtpartner Eestis: Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht Eestis Katrin Uutsalu
Projekti elluviimise aeg: september 2011 – juuli 2013
Projekti eesmärk: Digitaalsete töövahendite ja informatsiooni kasutamise ning koostöise õppimise korraldamise alaste kompetentside arendamine koolide juhtkondade, õpetajate ja raamatukogutöötajate töös

Projektist
Projekti on kaasatud 10 partnerit kahest riigist, projekti juhib Buskerudi Maakond (Norra). Projekti raames arendatakse õppemeetodeid ja digitaalse info kasutamise alast kompetentsi õpetajate ja raamatukogutöötajate töös. Uuritakse ja jagatakse kogemusi IT kasutamisest hariduse valdkonnas kahes partnerriigis/partnerregioonis ning projekti kaasatud koolides ja raamatukogudes. Osalejad saavad koolituse internetipõhiste kataloogide, Web 2.0 põhiste keskkondade jms kasutamisest. Projekt keskendub ka õpetaja uuenenud rollile digitaalses klassiruumis, uutele nõudmistele ning tegevuste planeerimisele ja õppetöö juhtimisele.

Pärnust osalevad projektis Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Hansagümnaasiumi, Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Raeküla Kooli ja Pärnu Keskraamatukogu töötajad. Projekt algas oktoobrikuus 2011 külaskäiguga Norra partnerite juurde Drammenisse, kus arutleti internetiajastu koostöise õppimise vajaduste ja võimaluste üle ning kavandati põhitegevused kaheks projektiaastaks.

Novembris 2011 toimus Pärnu Keskraamatukogus kokkusaamine Pärnu koolide kooliraamatukogutöötajatele. Seminaril tutvustati projekti ideed ja tegevuskava ning lepiti kokku esimesed tegevused kooliraamatukogudes. Kokkusaamise tulemusena täiustusid mitmete koolide koduleheküljed kooliraamatukogu infoga ning raamatukogutöötajad algatasid ka mitmeid blogisid.

Detsembris 2011 toimus esimene seminar projektis osalevate koolide õpetajatele. Seminaril tutvustati Web 2.0 võimalusi õppetegevuse rikastamiseks ning praktilises osas said õpetajad blogi tegemist ise proovida. Toimus filmitegemise koolitus koolimeeskondadele (1 õpetaja + 3 õpilast). Koolituse tulemusena peaksid kevadeks valmima uued õppefilmid kohalikelt tegijatelt. Kaks Pärnu koolijuhti osalesid Online Educa konverentsil Berliinis, kus käsitleti käimasoleva projektiga seotud teemasid Euroopa tasemel.

Aprillis 2012 toimus projektikohtumine Pärnus, külas olid 15 õpetajat ja raamatukogutöötajat Buskerudist Norrast.
Oktoobris 2012 toimus projektikohtumine Buskerudis, kus osales 11 projektiga seotud inimest Pärnust.
Esimesel projektiaastal viidi läbi õpilaste ühisuurimused, fotoseeriad Minu Pärnu – Minu Buskerud, loodi ja uuendati kooliraamatukogude blogisid.
Projekti lõppkonverents peetakse Pärnus 2013. aasta maikuus.

- Projektist lähemalt
- Projekti kodulehekülg: learningtwozero.net

Lisainformatsioon:
Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
444 8250
hko[at]lv.parnu.ee

education and culture lifelong learning

ideelaegas kaas

Projekti nimi: „CentralBalticCycling“ (Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area)
Projekti kood: CB59

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu Kesk-Läänemere Interreg IVA 2007-2013 programmi kaasrahastusel.
Toetussumma: 1 161 001 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 2755 EUR
Projekti kogumaksumus: 1 497 899 EUR

Projekti juhtpartner: Zemgale Planeerimisregioon (Läti)
Projekti partnerid: MTÜ Lääne-Eesti Turism (sh Pärnu linn), Kurzeme Turismiassotsiatsioon (Läti), Vidzeme Turismiassotsiastioon (Läti), Pargas linn (Soome), Jelgava Regionaalne Turismikeskus (Läti), Örebro Regionaalne Arendus Nõukogu (Rootsi).
Projektijuht: Tõiv Jõul
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2012-31.10.2013
Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on edendada Kesk-Läänemere piirkonna konkurentsivõimet Euroopa turismiturul laiendades pakutavat turismitoodet projektipiirkonnas.

Projektist
Projekti raames hinnatakse piirkonna jalgrattaturismi arengupotentsiaali. Seejuures luuakse ja tugevdatakse turismiasjaliste koostöövõrgustikku, kes on seotud jalgrattaturismi arendamisega Kesk-Läänemere piirkonnas. Projekti käigus parendatakse jalgrattaturismi infrastruktuuri ja piirkonda turundatakse ühise turismisihtkohana. Toimunud on regionaalsed töötoad Pärnumaal, Läänemaal, Saare maakonnas ja Hiiumaal, millele eelnes Lääne-Eesti turismikatuste kohtumine.

Info projekti kohta: MTÜ Lääne-Eesti Turism

Lisainformatsioon:
Tõiv Jõul
projektijuht
toivj[at]hotmail.com

CBC CBC2

Projekti nimi: Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse infrastruktuuri väljaarendamine
Projekti kood: 2.2.0701.10-0061

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetme "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine" tingimustele. Projekti kaasrahastavad Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja Pärnu Linnavalitsus
Toetussumma: 3 612 216 EUR
Pärnumaa Omavalituste Liidu omaosalus: 93 912 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 340 138 EUR
Projekti kogumaksumus: 4 046 266 EUR

Projekti elluviija: Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Projektijuht: Merle Einola
Projekti elluviimise aeg: 19.07.2010-30.09.2013
Projekti eesmärk: Kaasaja ja tuleviku nõuetest ning vajadustest lähtuva innovaatilise keskkonnahariduse võimaldamine erinevatele sihtgruppidele, säästvat arengut toetava hariduse edendamine ja keskkonnateadlikkuse kujundamine Pärnumaal.

Projektist
2008.aastal valmis arhitektuurikonkursi tulemusena keskkonnahariduskeskuse eskiisprojekt ja eelprojekt, mille alusel kujundati nägemus tulevasest Pärnumaa Keskkonnahariduskeskusest. Konkursi võitis Salto AB OÜ, kellega sõlmiti leping hoone projekteerimiseks 2010. Hoone ehitusprojekt valmis 2011.

Projekti eeltööd tellis projekti partner Pärnu Linnavalitsus. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkogu 27.01.2010 otsuste nr 1-4.1/18 ja 1-4.1/19 kohaselt taotles POL Pärnu Linnavalitsuselt hoonestusõiguse seadmist kinnistule aadressiga A. H. Tammsaare pst 57 ning otsustas projekti esitamise Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja garanteerida POL poolne omafinantseering 63 912 euro ulatuses.

Projekti raames projekteeritakse, ehitatakse ja sisustatakse energiasäästlik keskkonnahariduskeskuse õppehoone ning rajatakse haljastus, sh:
näituseruumid, talveaed koos kohviku ja kasvuhoonega, Pärnumaa loodust ja Pärnu lahe elustikku tutvustav püsiekspositsioon (kalad ja taimed kohalikust merest), õppeklassid ja ruumid uute keskkonna-tehnoloogiate tutvustamiseks, elavnurk, tähetorn teleskoobiga, planetaarium-ringauditoorium, täielikult uuendatud IT-seadmed, ökoköök, kontoriruum, ökopark, tiik, kompostijaam, päikesekell ning parkla jalgratastele, autodele ja bussidele.

http://www.loodusjatehnika.ee


Lisainformatsioon:
Merle Einola
projektijuht
5566 7906
merle.loodusmaja[at]gmail.com
EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

KHKKHK2KHK3 KHK4

Projekti nimi: Omavalitsuste õigusalase võimekuse suurendamine
Projekti kood: 1.5.0303.12-0547

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Rahandusministri määruse „Prioriteese suuna „Suurem haldusvõimekus” meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” alusel
Toetussumma: 10 013 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 315 EUR
Projekti kogumaksumus: 11 781 EUR

Projekti juhtpartner: Tartu Linnavalitsus
Projekti partnerid: Tallinna Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Anneli Säälik
Projekti elluviimise aeg: 25.05.2012 – 31.12.2013
Projekti eesmärk: Osalevate kohalike omavalitsusüksuste haldusvõimekuse ja avalike teenuste kvaliteedi tõstmine läbi õigusalase pädevuse suurendamise pidevalt muutuvas õigusruumis.

Projektist
Projekti raames toimub osalevate omavalitsuste juristidele 5 ühist seminari:
I seminar „Normitehnika ja õigusloome (õigusakti mõjude analüüs).“
II seminar „Kohaliku omavalitsuse autonoomia, enesekorraldusõigus, kus on nende piirid? Põhiõiguste ja vabaduste piiramise põhiseaduspärasus kohaliku omavalitsuse poolt (riigikohtu lahendid).“
III seminar „Tõhus läbirääkimine, esinemine kohtus.“
IV seminar „Haldusmenetlus – õigusaktide kehtetuks tunnistamine, vaidemenetlus, haldusleping.“
V seminar „Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse halduse korraldamisel, hea halduse tava.“

Pärnu Linnavalitsusest osaleb projektis 5 juristi.

Lisainformatsioon:
Tiina Roht
Pärnu linnavalitsuse linnasekretär
444 8222
tiina.roht[at]lv.parnu.ee

el sotsiaalfond horisontaal

Projekti nimi: Pärnumaa kodanikuühiskond aktiviseerimas tööotsijaid – põlvkondadevaheline koostöö tandemmeetodil

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond. Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri“ alusel
Toetussumma: 261 777 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 15 000 EUR
Projekti kogumaksumus: 307 975 EUR

Projekti juhtpartner: MTÜ Selts Raeküla
Projekti partnerid: Erinevad Pärnumaa omavalitsused, sh Pärnu Linnavalitsus; kodanikuühendused ja äriorganisatsioonid
Projektijuht : Piia Karro
Projekti elluviimise aeg: 1.05.2012-31.12.2013
Projekti eesmärk: Suurendada Pärnu linna ja maakonna noorte ja vanemaealiste töötute aktiivsust ühiskonnas ja valmisolekut tööle rakenduda, kaasates selleks põlvkondadevahelist ja kogukondlikku koostööd.

Projektist
Projekti tegevustesse kaasatakse kuni 100 noort ja vanemaealist töötut/tööotsijat Pärnu linnast ja maakonnast. Töötatakse välja, testitakse ja korrigeeritakse uuenduslikku tööturumeedet – tandemmeetod. Info projekti kohta MTÜ Selts Raeküla kodulehel

Lisainformatsioon:
Piia Karro
projektijuht
piia[at]raekylavanakool.ee

el sotsiaalfond horisontaal

Projekti nimi: Pärnumaa loomemajanduse tugiüksuse käivitamine

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond
Projekti rahastatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse „Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord“ alusel
Toetussumma: 74 400 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 6200 EUR
Projekti kogumaksumus: 93 000 EUR

Projekti juhtpartner: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK)
Projekti partnerid: Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž ja Pärnu Linnavalitsus
Projekti elluviimise aeg: 01.03.2012–28.02.2015
Projekti eesmärk: Tagada Pärnu linnas ja maakonnas jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ettevõtluse areng loomemajanduse valdkonnas.

Projektist
Projekti raames moodustatakse Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juurde Pärnumaa loomemajanduse tugiüksus, mis toimib võrgustikutöö põhimõttel koostöös Lääneranniku loomemajanduse arendusüksustega Haapsalus, Kuressaares ja Kärdlas ning üle-eestiliste loomemajanduse arendusüksustega.

Tugiüksus pakub loomemajandusettevõtetele äri alustus- ja arendusteenuseid, vahendab üle-eestiliste ja valdkondlike loomemajanduse arendusüksuste teenuseid ja infot maakonnas ning viib ellu arendusprojekte.


EL Regionaalarengu Fond horisontaalne PEAK logo 14032006POL logologo pos

Projekti nimi: Noore vanema toimetuleku toetamine töötuse ennetamiseks

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” alusel
Toetussumma: 182 816 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 10 109 EUR
Projekti kogumaksumus: 203 165 EUR

Projekti juhtpartner: MTÜ Caritas Eesti
Projekti partnerid: Tallinna Linnavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht: Malle Link
Projekti elluviimise aeg: 3.09.2012-30.06.2015
Projekti eesmärk: Tugiisikuteenuse pakkumine mitteaktiivsetele ja töötutele noortele lapsevanematele, et toetada neid tööturule sisenemisel ja igapäevasel toimetulekul.

Projektist
Projekt on suunatud 16-24 aastastele mitteaktiivsetele noortele lapsevanematele. Projekti raames pakutakse Tallinnas ja Pärnus 5 tööpäeval nädalas tugiisikuteenust lapsevanematele, kelle lapsel puudub lasteaia või sõimekoht, kellel on erinevad toimetulekuraskused (nii majanduslikud kui sotsiaalsed) ja kes seetõttu vajavad personaalset võimestamist igapäevaeluga toimetulekul ja tööturule sisenemisel.

Lisainformatsioon:
Malle Link
projektijuht
malle[at]caritas.ee

el sotsiaalfond horisontaal

Projekti nimi: Noore vanema toimetuleku toetamine lapsehoiu teenuse pakkumise läbi

Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond
Projekti rahastatakse Sotsiaalministri määruse „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” alusel
Toetussumma: 189 060 EUR
Pärnu linna kaasfinantseering: 10 511 EUR
Projekti kogumaksumus: 210 067 EUR

Projekti juhtpartner: MTÜ Caritas Eesti
Projekti partnerid: Tallinna Linnavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus
Projektijuht : Malle Link
Projekti elluviimise aeg: 3.09.2012-30.06.2015
Projekti eesmärk: tasuta ja paindliku lapsehoiuteenuse pakkumine mitteaktiivsetele ja töötutele noortele lapsevanematele, et toetada neid tööturule sisenemisel.

Projektist
Projekt on suunatud 16-24 aastastele mitteaktiivsetele noortele lapsevanematele. Projekti raames pakutakse Tallinnas ja Pärnus 5 tööpäeval nädalas tasuta ja paindlikku lapsehoidu noortele lapsevanematele, kelle lapsel puudub lasteaia või sõimekoht, kellel on erinevad toimetulekuraskused (nii majanduslikud kui sotsiaalsed) ja kes seetõttu vajavad personaalset võimestamist igapäevaeluga toimetulekul ja tööturule sisenemisel.

Lisainformatsioon:
Malle Link
projektijuht
malle[at]caritas.ee

el sotsiaalfond horisontaal


Projekti nimi: Pärnu Jääfestival 2012
Projekti kood: EU39704

Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu fond. Projekti rahastati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime " meetme "Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine" tingimustele
Toetussumma: 41 129 EUR
Omafinantseering: 17 627 EUR
Projekti kogumaksumus: 58 756 EUR

Projektijuht: Anneli Lepp
Projekti elluviimise aeg: 1.10.2011 - 30.04.2012
Projekti eesmärk: Pärnu kui atraktiivse turismisihtkoha tuntuse suurendamine, turismihooaja pikendamine ja väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine madalhooajal.

Projektist
Koguperefestival Pärnu Jääfestival on suunatud eeskätt väliskülastajatele. Festivali turundatakse Soome, Holland, Vene ja Läti sihtturgudele. Kümnepäevast festivali korraldavad Turundustugi/HelpiR OÜ , Pärnu linn ja Loomekeskus MTÜ. Festival koosneb suursündmustest (avamine, lõpetamine, kalapäev, lumelinn, tule- ja jääetendused) ja paljude koostööpartnerite poolt korraldatavatest alasündmustest, korraldatakse väljasõite maakonda ning toimuvad Jõulumäe talimängud. Kõik üritused korraldatakse arvestusega, et igas vanuses külastajal oleks huvitav osaleda. Festivalile prognoositakse 20 000 külastajat, keskmiseks kohaloleku ajaks prognoositakse 3 päeva.

www.icefest.eu

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

29. detsembril 2009 rahuldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus projekti "Vallikääru taastamine atraktiivseks puhkekeskkonnaks I etapp" toetuse taotluse summas 62,9 miljonit krooni. 2010 aasta aprillis suurendati toetuse summat 64,15 miljonit kroonini. Projekti rahastust taotleti Euroopa Liidu Regionaalarengufondi elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetmest "Linnaliste piirkondade arendamine".

Projekti kogumaksumus: 4 823 011 eurot (75 463 722 krooni)
Omafinantseering: 723 452 eurot ( 11 319 558 krooni)
Toetussumma: 4 099 559 eurot (64 144 164 krooni).

Projekti eesmärk: Pärnu Kesklinnas on aastaringses aktiivses kasutuses looduslikult kaunis ja mitmekesine ning ajaloolise väärtusega ala. Sellega on loodud juurde väärtuslik puhkekeskkond ja ettevõtjatele atraktiivne avalike ürituste korraldamise koht. Esile on tõstetud Pärnu Vallikääru ajalooline omapära ning saavutatud puhkekeskkonna atraktiivsus. Pärnu Vallikääru taastamine pakub lisavõimalusi vaba aja veetmiseks ka lastega peredele, mis annab lisaväärtust Pärnule kui laste- ja peresõbralikule linnale.

Projekti käigus renoveeritud objektid:

1. Sepikoda Õhtu tn 1
Taastatud on ajalooline hoone, mille kasutusotstarbeks on ajaloo ja käsitöö propageerimine. Hoones taastatakse sepikoda. Hoone on avatud linnakülastajatele ja linnakodanikele.

2. Vallikraavi kalda kindlustamine
Pärnu Vallikraavi kaldapüsivuse uuringute tulemused kinnitasid, et Pärnu Vallikraavi kaldad on lihkeohtlikud. Ohtlik oli igasugune ehitustegevus Pärnu Vallikääru muldvallidel. Projekti raames kindlustati Pärnu Vallikraavi kaldad. Vallikraavi kalda kindlustamiseks kasutati sulundseina ja raudbetoonrostvärki vastavalt koostatud projektile. Kaldakindlustuse ehitamine võimaldas teha ehitustöid Pärnu Vallikääru pargis ning rajada ujuvkai. Pärast antud projekti elluviimist on võimalik hõlpsasti piirkonda edasi arendada, luues veesõidukitele sildumiskohti, arendades Vallikääru piirkonnas ettevõtlust (nt suvekaubandust) ja kujundades piirkonnast terviklik kultuuri- ja vabaajakeskus.

3. Pärnu Vallikääru Pargi-ala korrastamine
- Vallikraavi ning Ringi ja Sadama tänava vaheline ala: Kaldakindlustuse taha rajati 3 m laiune murunõlv ning ajaloolistele eeskujudele toetuv 5 m laiune kallasrada, mis moodustab omaette promenaadiruumi, kus on võimalik istuda ja jalutada. Teedevõrk lähtub O. Siinmaa planeeringuprintsiibist ning tänapäevasest kasutusviisist. Rajatakse laadaplatside ala. Ringi tänava äärde ehitati 15 m laiune Hauratoni kärje abil tugevdatud tsoon, kuhu on võimalik paigaldada kioskeid. Ehitakse planeeritud ala pinnasesse trassid vee ja elektri saamise jaoks.
- Lastemänguväljak: Mänguseadmed on eridisainiga ja kujutavad kuivale maale jäänud laevastikku. Mänguväljaku juurde rajati ka varikatus, kus on soojustatud ja kanalisatsiooniga ühendatud WC ning jalgrattaparkla. 
- Rajati kergliiklusteed, mis tuleviku printsiibis ühenduvad Pärnu Jahtklubi juurest tulevat kergliiklusteega ja tekib jõeäärne kergliiklusteede võrgustik.
- Ringi ja Sadama tänava vahelisele alal on WIF'I ala. Paigaldatud on ka valvekaamerad, et tagada piirkonnas turvalisus.
- Bastionite ja muldkindlustuse pealne park: Pargi-ala renoveerimisega on seotud omavahel vanalinn ja uusarendusega kesklinn koos bastionaalvööndi parkide ja jõe äärega terviklikuks alade süsteemiks. Tehtud on asendusistutused ja täiendistutused, ehitatud uued teed ja trepid, rajatud väikeobjektid (pingid, valgustus, prügikastid, jalgratta hoidjad, ajalugu tutvustavad maketid, purskkaev), paigaldatud infostendid, avatud on muldvalli sees olev poterni (muldvallide sees paiknev ühenduskäik), taastatud on Tallinna Värav.

Linnaruumis olevale ajaloolisele pargile on loodud erinevaid kasutusviise. Eksponeeritud on pargi ajalooline identiteet. Laienenud on kesklinna piirkonna kasutamine nii linnaelanike kui linnakülastajate poolt. Ajaloolise Vallikääru eksponeerimise kaudu toimub kõrge potentsiaaliga puhke- ja turismiressursside ärakasutamine. Esile on tõstetud Pärnu linnale omane, huvitav ajalooline keskkond, mitmekesine kultuur ja võimalus saada osa kohalikust elulaadist ja tavadest.

Projekti elluviimisega on saavutatud alljärgnevad tulemused:
- Vallikäär koos pargiala, puhkekohtade, jalgradade ja paadilaenutusega aitab propageerida keskkonnasõbralikku elulaadi.
- Vallikääru korrastamine koos pargiala väljaarendamisega loob paremad võimalused aktiivsemaks seltsieluks, vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamiseks ning keskkonna- ja tervishoiualase teadlikkuse propageerimiseks linnas.
- Vallikäärus korraldatavad käsitöölaadad võimaldavad kohalikel käsitöömeistritel tutvustada oma oskusi ja töid. Pärnu ajaloo tutvustamine läbi bastionikäigu ja Sepikoja ajalootoa avamise võimaldavad õppida oma linna paremini tundma.
- Vallikäärus on võimalik läbi viia kontserte ja kultuuriüritusi.
- Vallikääru korrastamine aitab kaasa ka piirkonna turvalisuse kasvule.
- Loodud on paremad tingimused ettevõtluse arendamiseks ning uute töökohtade loomiseks.
- Võimalik on paremini propageerida Pärnut kui ajaloolist hansalinna ning suvepealinna.

Projekti algus ja lõpp:
- Pärnu Vallikääru projekti elluviimist alustati 01. november 2009 ning lõpetati november 2011
- 2010 aastal sai Pärnu Vallikääru uus sild Parim Puitehitis 2010 liimpuidu eripreemia
- 2011 aastal nimetati Pärnu Vallikäär „Parim Kommunaalrajatis 2011“
- 2011 aastal pälvis Pärnu Vallikääru rekonstrueerimine „ Aasta tegu 2011“ auhinna

Vallikääru asendiplaan
Vallikääru situatsiooniskeem

Kontaktisik:
Anneli Lepp
Pärnu linnavalitsuse planerimisosakonna
arenguteenistuse juhataja
444 8361; 53439069
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalneEAS

Vallikaaru kujundusprojekt

Veebilehel kasutatakse küpsiseid