Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

03.05.2021
Pärnu abilinnapea varje Tipp


Just sellist Pärnule sobilikku pealkirja kannab Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna uus strateegia, kus on seatud väljakutsed, sihid ja eesmärgid aastateks 2021–2035.

Uus strateegiadokument hõlmab kogu haridus- ja noortevaldkonda – alates lasteaiast kuni töövaldkonnani välja - tuues välja meie sihid ja püüdlused järgmiseks 14 aastaks. Strateegia aluseks on võetud erinevad haridus- ja noortevaldkonna dokumendid, uuringud, ekspertarvamused ja arengukava välja töötanud töörühmade ajurünnakud.

Strateegia koostamises osales üle saja haridus- ja noortevaldkonnaga seotud inimest. Oma panuse andsid Pärnu koolijuhid, õpetajad, kaasava hariduse spetsialistid, lapsevanemad, õpilased ja noored, noortevaldkonna töötajad kui ka muud haridusvaldkonna eksperdid. Tänu laiapõhjalisele kaasatusele ning põhjalikule ja sisukale mõttetööle oleme edasi liikumiseks saanud igati töötava kompassi, mille abil arendada õppijates ja noortes teadmisi, oskuseid ja hoiakuid, mis võimaldavad neil end teostada isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning edendada Pärnu ja Eesti elu.

Uue strateegia kolm olulisemat eesmärki on:
1. Õpivõimalused peavad olema valikurohked ja kättesaadavad ning haridussüsteem peab toetama sujuvat liikumist haridustasemete ja -liikide vahel.
2. Õpe peab olema õppijakeskne ja tulevikku vaatav ning kvalifitseeritud haridus- ja noorsootöötajate järelkasv peab olema tagatud.
3. Õpivõimalused peavad vastama õppija, ühiskonna ja tööturu arenguvajadustele.

Pärnu haridus- ja noortevaldkond on kvaliteetne, siin on vastutustunnet ja eneseteostust ning meis kõigis on uudishimu ja õpikirge.

Me kõik, sõltumata oma vanusest, õpime iga päev ja igal pool. Uudishimu ja uute asjade teadasaamine on täna enesestmõistetav osa elust. Võiks isegi öelda, et elukestev õpe on meie igapäevane elu.

Pärnu jaoks on elukestev õpe sama prioriteetne kui noorte vabaaja veetmise võimalused, mitmekülgne huviharidus ja suutlikkus märgata abivajajat ja pakkuda talle tuge. Seega ei pea me haridusest kõneldes silmas üksnes lasteaialapsi, koolinoori, kutse- või kõrgkoolis õppijaid, vaid igaüht, kes oma teadmisi-oskusi täiendab. Olgu selleks enesetäiendamiseks kraadiõpe, kutsekoolitus või näiteks osalemine huviringis või keelekursustel.

Globaliseeruvas maailmas elades peame vaatama kodusadamast kaugemale ehk olema rahvusvahelisel haridus- ja noorsootöötasandil vääriline koostööpartner ning kultuuriväärtuste kandja. Tänapäeval on üsna tavapärane, et kool või töö viib inimese mingil eluetapil võõrsile. Tähtis on, et maailmarändurid rikkama teadmiste pagasiga tagasi kodusadamasse jõuaksid.

Oleme seadnud eesmärgiks, et toetame haridusasutuste ja noortekeskuste osalemist projektides, sh rahvusvahelistes, et tagada õppijate, haridus- ja noorsootöötajate mobiilsus, keskkonna- ja kultuuriteadlikkus ning võõrkeeleoskus.

Strateegia tähtsam tegevus on kutsekvalifikatsiooni ja kvaliteedi nõuete rakendamine. Riigi tasandil tehakse selles valdkonnas päris palju ja soov on parimaid praktikaid rakendada Pärnu linnas. Eesmärgiks on töötada välja ja rakendada noorsootöö ja huvihariduse kvaliteedisüsteem ja korraldada kvaliteedihindamisi.

Õpetajate kutsekvalifikatsioon on väga tähtis ja soov on siduda see palgasüsteemiga. See motiveerib meie õpetajaid rohkem taotlema kutset ning ka vanemõpetaja ja meisterõpetaja kutseid. Pärnu hariduses on palju oma ala professionaale ja nende tunnustamine ja märkamine on väga tähtis. Eesmärgiks on haridus- ja noortekeskuste juhtide kompetentsimudeli väljatöötamine ja tulemushindamise rakendamine. Üha olulisemaks saab kõikide õppetasemete ja -liikide vahel sidusus ja paindlikkus.

Õpetaja jääb õppeprotsessi kavandamisel, toetamisel ja tagasisidestamisel võtmeisikuks, aga üha enam kasvab vajadus tugispetsialistide järele. Haridusasutuse õppekeskkond ja noortekeskused peavad olema nüüdisaegsed ja nii õppijate kui töötajate jaoks tervist toetav ja turvaline.

Lisaks aine- ja erialateadmiste omandamisele peame praegusest enam soodustama üldoskuste arendamist nii formaalhariduses kui ka mitte- ja informaalõppes. Peame hariduses märkama ja väärtustama igaüht ning tagama igale õppijale võimalused omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad toime tulla muutuvates elulistes olukordades ning maksimaalselt teostada oma potentsiaali isikliku ja ühiskondliku heaolu loomisel.

Pidades silmas eesseisvaid väljakutseid, on oluline teadvustada hariduse laiemat tähendust – mõista hariduse isiksuslikku, kultuurilist ja ühiskondlikku väärtust. Haridus annab võimaluse avastada ja arendada enda kui õppija võimeid ja oskusi ning kujuneda terveks ja tegusaks ühiskonna liikmeks. Hariduse kaudu kestab kultuur, haridus aitab inimestel kujundada oma identiteeti ning suhestuda mineviku, oleviku ja tulevikuga.

Uus strateegia peab oluliseks, et Pärnu haridus ja noorsootöö on kvaliteetne ning pakub tegutsemiseks uudishimu ja uurimist. Soovime, et elukestev õpe ja noorsootöö on kui põnev mereseiklus, mis aitab avastada uusi võimalusi eneseteostuseks.

Uudishimu viib meid rännakutele laia maailma, omandame uusi teadmisi ja oskusi, et hiljem kogemuste võrra rikkamana kodusadamas taas randuda. Pärnu hariduselu aitab õppijal, lapsevanemal, õpetajal näha täna tulevikku selleks et, vallutada homne.

Vaata lisaks:
» Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035 väljapanek (11. maini 2021)
» Artikkel Pärnu Postimehes 30.04.2021


Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Avatud: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200
• linnavalitsus[at]parnu.ee
• Kõik kontaktid

• Nädala eelinfo
• Linnavalitsuse istungid

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid