Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

Pärnu linnavolikogu pressiteade
20.05.2021Pärnu linnavolikogu uuendas kolm aastat tagasi vastu võetud sotsiaalteenuste osutamise korda, et see vastaks täielikult kehtivatele õigusaktidele.

Pärnu linn pakub 15 sotsiaalteenust, milleks on koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus, järelhooldusteenus, viipekeele tõlketeenus, toimetulekule suunatud sotsiaalõppeteenus ja vältimatu sotsiaalabi. Põhjendatud vajadusel korraldatakse abivajajale ka muid teenuseid, mis toetavad tema ja ta perekonna arengut ja toimetulekut.

Sotsiaalteenuse saamiseks peab abivajaja või tema esindaja esitama linnavalitsusele taotluse. Kui abivajadusest saadi teada muul viisil, võib linnavalitsus algatada teenuse vajaduse hindamise, teavitades sellest inimest ja jätkates menetlust tema nõusolekul.

Abivajadust hindab sotsiaalosakond või selle vastutav ametnik, võttes arvesse kõiki olulisi näitajaid, mis mõjutavad abivajaja või tema perekonna toimetulekut. Hindamise kiirendamiseks on paljude teenuste puhul otsustamisõigus antud taotlejaga vahetult suhtlevale ametnikule. Sotsiaalosakonna otsustada on väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse, täisealise isiku hoolduse, asendushooldusteenuse ja selliste teenuste üle otsustamine, mis 15 sotsiaalteenuse sekka ei mahu.

Osa sotsiaalteenuseid on tasulised, osa tasuta. Tasu suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Linna hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

Kui teenuse saajalt võetava tasu suurus ei kata kogumaksumust, kaetakse puuduolev osa linna eelarvest. Teenuse eest tasumisest vabastamise või selle vähendamise otsustab linnavalitsuse hoolekandekomisjon.

Tasulist koduteenust (toiduainete ja ravimite ostmine, abistamine koristamisel ja toidu valmistamisel jpm) osutatakse kodus elavale kõrvalist abi vajavale täiskasvanule. Soodushinnaga on teenus neile, kelle sissetulek on alla valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja kelle ülalpidamiskohustusega lähedastel pole majanduslikel või muudel põhjustel võimalik ülalpidamiskohustust täita.

Tasulist väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse täiskasvanutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes kas ajutiselt või püsivalt ei ole enam võimalik ja kelle toimetulekut pole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Tasuta tugiisikuteenust osutatakse neile, kes vajavad sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb inimese juhendamises, motiveerimises ja tema suurema iseseisvuse ja vastutusvõime arendamises.

Täisealise isiku hooldus seatakse hooldusvajadusega täiskasvanule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi ja juhendamist igapäevatoimingutes, mida inimene ilma kõrvalise abita teha ei suuda. Hooldajale makstakse toetust vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.

Tasulist Isikliku abistaja teenust osutatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude või muu funktsioonihäire tõttu füüsilist kõrvalabi vajavale täiskasvanule, toetamaks tema iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.

Tasuta varjupaigateenust osutatakse täiskasvanule, kes viibib Pärnu linnas ja kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ilmselgete joobetunnustega, määrdunud ja enda pesemisega mittenõustuv teenuse saaja paigutatakse teistest eraldi ja talle tagatakse täiendav järelevalve.

Tasuta turvakoduteenusega tagatakse ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi abivajavale või hädaohus olevale lapsele ja koos temaga abi vajavale last kasvatavale isikule ning täiskasvanule, kes vajab turvalist keskkonda.

Neile, kes funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada isiklikku või ühissõidukit, tagatakse sotsiaaltranporditeenusega tema vajadustele vastava sõiduki kasutamise võimalus eelkõige tööl ja koolis käimiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks juhul, kui funktsioonihäire üheks kompenseerimise aluseks on liikumisabivahendi kasutamine või kõrvalabi vajadus liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel. Sotsiaaltransporditeenus on tasuline, välja arvatud lastele koolis käimiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks.

Tasuta võlanõustamisteenus sisaldab inimese nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Tasuta lapsehoiuteenusega toetakse erivajadusega last kasvatava inimese toimetulekut või töötamist või vähendatakse lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Asendushooldusteenusega tagatakse pika- või lühiajaliselt lapse õigused ja heaolu, võimaldatakse lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, luuakse turvaline ja lapse arenguks soodne elukeskkond ning valmistatakse laps ette võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Hooldusperele ja hoolduspere vanemale makstakse toetust vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.

Järelhooldusteenusega toetatakse asendushooldusteenuselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamist eluaseme tagamise ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste kaudu. Järelhooldusteenusel olevale inimesele makstakse toetust vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale.

Viipekeele tasuta tõlketeenusega tagatakse pimekurtidele või kuulmispuudega inimestele neile sobivat suhtlemissüsteemi kasutades keeleline võrdsus ja toimiv suhtlus avalike teenuste kasutamisel või muude igapäevaeluks vajalike toimingute teostamisel, sealhulgas koolitustel ja kultuuriüritustel ning perekondlikel sündmustel osalemisel.

Toimetulekule suunatud tasuta sotsiaalõppe teenusega toetatakse pikemat aega tööta olnud või tööturul vähenenud konkurentsivõimega töövõimelise inimese tööharjumuse taastamist ja abistatakse isikut töö leidmisel.

Vältimatut tasuta sotsiaalabi osutatakse abivajajale, kes viibib Pärnu linna haldusterritooriumil ja on piisavate elatusvahenditeta ning kellel puuduvad mitteformaalne tugivõrgustik ja ressursid endale toidu ja riietuse tagamiseks. Abivajajale tagatakse tema vajadusest lähtuvalt üks sooja toidu kord päevas; toidupakk, mis sisaldab vähemalt üheks söögikorraks piisava koguse toiduaineid ning aastaajale vastavad, terved, puhtad ja abivajaja kehamõõtmetega sobivad alus- ja ülerõivad ja jalatsid.Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid