Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
06.10.2021


Eile õhtul Pärnu kontserdimajas toimunud pidulikul tänuõhtul „Sulle, õpetaja!“ tunnustati Pärnu haridustöötajaid ning tehti teatavaks linna hariduspreemiate tänavused laureaadid.

Pärnu linna hariduspreemia suurus on 1250 eurot ja elutööpreemia suurus 2250 eurot. Aasta haridussõpra tunnustati Pärnu linnavalitsuse aukirjaga.

2021. aasta Pärnu hariduspreemiate laureaadid on:

Aasta lasteaiaõpetaja – Maria Jääger, Audru Männituka lasteaed
Männituka lasteaia õpetaja Maria Jääger saavutab lastega kohe vahetu kontakti. Tema loov oskus muuta kõige rutiinsemadki tegevused lapse jaoks mänguliseks, on piiritu. Malbe ja sõbraliku olemusega õpetajana pühendub ta igale mudilasele individuaalselt nii palju kui võimalik. Alati naerusuist ja positiivsust kiirgavat õpetaja Mariat iseloomustavad hästi Leelo Tungla luuleread: “Mõni inimene ise ongi nagu muinasjutt: loodud laste lohutuseks, sõbraks halvas kui ka heas, rahailma rahutuses kõnnib, lapsesilmad peas.”

Aasta klassiõpetaja – Kerly Siimpere, Pärnu Päikese kool
Päikese kooli õpetaja Kerly Siimpere on oma headuse ja hooliva suhtumisega eeskujuks õpilastele, peredele ja kolleegidele. Ta oskab oma pikaaegset õpetajakogemust lõimida uute metoodikate ja lähenemistega. Õpetaja Kerly on orienteeritud lahendustele ja pidevale arengule, ta proovib sammsammult laste piire nihutada, et tagada nende pidev edasiminek ja hoida põnevust ning pakkuda lastele väljakutseid. Kuigi võimed on erinevad, suudab Kerly erivajadustega lapsed panna toimetama - kedagi ei jäeta kunagi kõrvale. Ka mitte siis, kui lapse võimed ei luba töös osaleda. Tulemus on alati naeratust väärt.

Aasta põhikooli aineõpetaja – Ott Anari, Pärnu Vanalinna põhikool
Vanalinna kooli ajalooõpetaja Ott Anari on ühtaegu järjekindel ja leebe ning nõudlik ja vastutulelik õpetaja. Tema õpilased innustuvad uute teadmiste omandamisest ning nad teavad, et on alati ära kuulatud ja mõistetud. Aineõpetajana juhindub Ott oma töös sellest, et õpilased õpivad edukamalt keskkonnas, kus nad tunnevad end turvaliselt. Ajalooklass on koht, kuhu Vanalinna kooli õpilased kiirustavad - neile meeldib alustada õpetajaga arutelusid õpitava teemadel. Õpetaja Ott kasutab süsteemselt e-õppevara, mis võimaldab diferentseerida õpet vastavalt õpilaste vajadustele ja huvidele. Ta on valmistanud õppevideoid, mida õpilased saavad kordamiseks üle kuulata, et omas tempos uued teadmised omandada. Õpetaja Ott huvitub oma õpilaste tegemistest ning tema peale saab alati loota. Mitmeid aastaid on õpilased valinud ta lemmikõpetajaks.

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Evelin Laanemets, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium
Sütevaka keemiaõpetaja Evelin Laanemets on kutsumusega pedagoog, kel on annet teadmisi edasi anda. Sütekava keemitundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid (sõnalist, näitlikku, praktilist), keemiakatsetel ja praktikumides kasutab õpetaja Evelin rühma- ja paaristööd ning arutlus- ja uurimismeetodit, kus õpitakse planeerima katseid ning analüüsima tulemusi. Sageli kasutab ta probleemõpet, kus püstitatakse probleem, sõnastatakse hüpotees ning uuritakse hüpteesi paikapidavust. Õpetaja Evelin on oma käitumisega ja väärtushinnangutega õpilastele eeskujuks. Ta märkab õpilaste õnnestumisi ja ebaõnne korral toetab neid. Tema tundides valitseb sõbralik ja töine õhkkond. Tunnid on innovaatilised, loomingulised ja huvitavad. Õpilased õpivad innustunult, nad mõistavad milleks õpitakse ja oskavad keemiat igapäevaeluga hästi seostada.

Aasta klassijuhataja – Annika Riismaa, Pärnu Kuninga tänava põhikool
Kuninga kooli inglise keele õpetaja Annika Riismaa on innovaatiline ja koostööaldis aineõpetaja, klassijuhataja ja kolleeg, kes loob õpilastest, lastevanematest ja õpetajatest hästitoimiva terviku. Klassimeeskonna juhina tunneb õpetaja Annika iga õpilase vajadusi, huvisid ja ootuseid ning suunab õpilasi suhete loomisele nii, et iga laps tajub ühtekuuluvustunnet. Õpetaja Annika mõtteviisiks on, et igal rohuliblel (õpilasel) on lille staatus. Järjekindel ja süsteemne, kuid samas soe ja toetav - sellisena on ta inglise keele õpetaja ja klassijuhatajanan kõrgelt hinnatud nii õpilaste, vanemate kui kolleegide seas. Õpetaja Annika on avatud uuendustele, kiire kohanemisvõime ning väga suure töövõimega. Asendamatu kolleeg ja meeskonnaliige.

Aasta tugispetsialist – Kristiina Kunto, Pärnu Mai lasteaed
Mai lasteaia logopeedi ja eripedagoogi Kristiina Kunto südameasjaks on erivajadustega laste arendamine ning toetamine. Tugispetsialistina on ta kõigi laste suhtes ülimalt tolerantne ja mõistev, sest teab, et erivajadusega lapsele on täisväärtusliku elu tagamise võtmeks tema võimetele ja vajadustele vastav haridus. Õpetaja Kristiina märkab iga lapse eripära, ta loob lapse ümber koostöövõrgustiku, et tagada esimesel võimalusel lapse toetamine. Teeb ettepanekuid lapse päevakava kohandamiseks, kasvukeskkonna ja õppe muutmiseks. Leiab võimalusi, kuidas kasutada õpikeskkonda õpistimulaatorina: õpetades last tunnetustoas, diivanil vesteldes või väliskeskkonnas viibides. Kogu tegevus toimub eesmärgipäraselt, kasutades selleks erinevaid tehnilisi vahendeid, pilte, mängulisi harjutusi, roboteid ja vestlust. Lapsed on tegevustes rõõmsameelsed, sest need pakuvad eduelamust. Õpetaja Kristiinaga liigub iga laps märkamatult läbi pisikeste edusammude eesmärgi poole.

Aasta huvialaõpetaja – Milvi Talts, Pernova hariduskeskus
Õpetaja ja ringijuhendaja Milvi Talts on oma 37 aastase töökogemusega Pernova loodusmaja pärl. Õpetaja Milvi tegeleb entomoloogiaga - putukatega, kelle põnevat maailma on ta edasi andnud enam kui tuhandele õpilasele. Väga tihti saab ta õpilastega kokku väljaspool loodusmaja: käiakse looduses, õppekäikudel ülikooli laborites, muuseumides, loomaparkides ja teemakeskustes. Tema juhendada on ka HEV õpilased, kelle jaoks on individuaalõpe pea ainuke viis huviharidusega tegeleda. On imetlusväärne, millise innuga korraldab õpetaja Milvi ülelinnalisi teemapäevi, näituseid ja hariduskonverentse. Ta on paljudele õpilastele juhendajaks loov- ja uurimistöödes, on õpilaste ettevalmistaja riiklikel olümpiaadidel osalemiseks ning isegi kõrgkoolide lõputööde tegemiseks. Tema õpetamise- ja kasvatamise kreedo on „Olla ise eeskujuks oma tegemistega – loevad teod, mitte sõnad“. Pernova inimesed teavad õpetaja Milvit just sellisena – alati abivalmis ja naeratav, kes armastab lapsi ja kellel on väga laialdased teadmiste ja oskused ning temalt saab loodusteemalistele küsimustele alati vastused.

Aasta kutseõpetaja – Hanna Kuldsaar-Sarv, Pärnumaa kutsehariduskeskus
Pärnumaa kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Hanna Kuldsaar-Sarv on õpilaste seas hinnatud mentor, kes oskab ja suudab õpilasi motiveerida ning juhendada ka keerulistel aegadel. Õpetaja Hanna on ettevõtlusõppe oskuslikult sidunud erinevate rollimängudega. Juhendajana on tal imepärane võime panna õpilased tööle ühtse tiimina – täpselt nii nagu päris ettevõtluseski peaks olema. Kutseõpetajana on ta leidnud hästi toimiva viisi, kuidas teooriat läbi erinevate meeskonna- ja rollimängude reaalsusega seostada ning panna õpilased läbi erinevate tegevuste ühise eesmärgi nimel koostööd tegema. Lisaks igapäevatööle kutsehariduskeskuses on õpetaja Hanna aktiivne ühiskondlikus elus, toetades ja abistades teisi.

Aasta õppeasutuse juht – Agita Keerd, Pärnu Rääma põhikool
Agita Keerd on Rääma kooli direktori asetäitjana tugimeetmete alal. Agita peab oluliseks lapsest lähtuva õppijasõbraliku keskkonna loomist ning see on tal ka õnnestunud. Ta on aktiivselt aidanud kolleegidel leida uuenduslikke õpetamismeetodeid ja erinevate õppurite paremaks toetamiseks uusi lähenemisnurki. Kuna Agita jaoks on oluline kollektiivi vaimne tervis ja kvaliteetne puhkus, on ta korraldanud ja eest vedanud ühiseid koosviibimisi, millele on lisatud ka hariduslik väärtus, ning panustanud ühtse ja hästi toimiva meeskonna kujunemisse. Positiivse ellusuhtumise ja hoiakuga Agita on nii kolleegide kui õpilaste seas austatud ja hinnatud. Alati osavõtlikuna tunneb ta nii laste kui kolleegide tegemiste vastu siirast huvi, kuulab ning tunnustab neid hea sõnaga. Tema kabineti uks on alati ja igaühele avatud. Peale oma koolipere toetamise aitab Agita koordineerida pedagoogikaüliõpilaste praktikaid ning on neile juhendajaks.

Aasta noorsootöötaja – Tiina Saarits, Pärnu Ühisgümnaasium
Tiina Saarits on Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori asetäitja noorsootöö alal. Noorsootöö on tema jaoks noorte oskuslik kaasamine kõikidesse protsessidesse. Olgu selleks näiteks arutelude läbiviimine, mõttetalgute korraldamine, aktuse juhtimine, ürituse korraldamine, sponsorite leidmine, protokollide ja kokkuvõtete kirjutamine vms. Tiina leiab, et tema ülesanne on noori aidata, suunata, toetada, ent mitte nende eest asju otsustada ja ära teha. Noortel peab olema võimalus kõiges kaasa rääkida, sest kool on ennekõike õpilaste jaoks. Tiina julgustabki õpilasi oma arvamust avaldama. Innustab neid esitama ka ebamugavaid küsimusi ning tegema asju teisiti, kui ollakse harjunud. Tema jaoks on oluline, et noored leiaksid probleemide lahendamiseks uudseid lähenemisi. Et tegevused oleksid jätkusuutlikud, säästlikud, tulevikku vaatavad, ent unustada ei tohi ka olnut. Tiina julgustab õpilasi osalema kogukondlikes või ühiskondlikes organisatsioonides, tegelema vabatahtliku tööga ning lööma aktiivselt kaasa noorteprogrammides.

Elutööpreemia – Ene Kõo, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium
Sütevaka õppealajuhataja Ene Kõo on usaldusväärne kolleeg, suurepärane juht ning paindlik suhtleja, kes on pühendunud õpetamisele ja õpetajate motiveerimisele ning Sütevaka kui Eesti ühe omanäolisema kooli eestvedamisele. Õppealajuhataja töös on ta aidanud luua Eesti üht edukamat kooli, juhendades ning koolitades õpetajaid, tuues lisaväärtust õppekavale ja leides uusi huvitavaid suundi ning valikaineid, mis teevad kooli omanäoliseks. Õppealajuhataja töö kõrval on Ene olnud ka aineõpetaja ning juhendanud edukalt ja regulaarselt olümpiaadidel osalenud õpilasi. Ta on oma valdkonnas tunnustatud autoriteet. Ene on mentor uutele kooli tööle tulevatele õpetajatele, ta on tuntud kui väga usaldusväärne ja pädev juhendaja. Tema eduka töö parimaks näiteks on see, kui palju lapsi ja lapsevanemaid soovivad siduda oma haridustee just nimelt Sütevakaga.

Elutööpreemia – Marga Napp, Pärnu linnavalitsuse haridusosakond
Pärnu linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist Marga Napp on oma elutöö pühendanud Pärnu linna ja vabariigi alushariduse ülesehitamisele ning arendamisele. Marga on olnud erinevate metoodikate rakendamise eestvedajaks (Hea Algus, Keelekümblus jm), tema initsiatiivil alustati Pärnu lasteaedades avastusõppe rakendamist, loodi Pärnu lasteaiaõpetajate ühendused. Eesti avastusõppe liidu üks asutajaid oli Marga ning ka Pärnu Õppenõustamiskeskuse loomine oli tema idee. Marga eestvedamisel on Pärnu lasteaiad kujunenud omanäolisteks asutusteks, kus rakendatakse innovaatilisi õppemetoodikad. Alushariduse spetsialistina on ta jaganud läbi oma teadmisi ja praktilist töökogemust noorema põlvkonnaga, näiteks aastatel 2010- 2012 oli ta lektoriks tasemeõppe gruppidele Pärnus. Marga on hinnatud kogemuste edasiandja paljudel konverentsidel, seminaridel, koolitustel ning ka alushariduse üliõpilastele erialastes õppeasutustes. Pärnu linna alushariduse tööga käiakse tutvumas Eestist ja teistest riikidestki.

Aasta haridussõber – Oshino Electronics Estonia OÜ
Osaühingu Oshino Electronics Estonia (OEE) ja Pärnumaa kutsehariduskeskus (PKHK) koostöö sai alguse 2007. aastal, kui OEE saatis oma töötajad õppima PKHKsse elektroonika montaaži kursustele. Järgmiseks nägid nii kool kui Pärnumaa elektroonikaettevõtete klaster vajadust avada koolis omaette elektrooniku erialaõpe. Sisendi elektroonikute õppekava loomiseks andis OEE ning eriala avati kutsehariduskeskuses 2007. aasta sügisel. Hea ja viljakas koostöö OEE ja PKHK vahel kestab tänaseni. Eriti vahva on, kui praktikantidel silmad säravad, sest nad saavad teha ettevõttes päris tooteid ja olla osa tööperest. Nii mõnigi praktikant on hiljem leidnud Oshinos suvetöökoha või siis pärast kooli lõpetamist ka püsitöö. Lisaks on OEE pakkunud praktikakohti ka välistudengitele.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid